Köszöntjük a köztisztviselőket!

A KSZSZ és az MKKSZ a XIII. Köztisztviselők Napja alkalmából tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszönti a magyar közigazgatásban dolgozó valamennyi munkavállalót!

A Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége (KSZSZ) és a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) Elnöksége nevében, a

XIII. KÖZTISZTVISELŐK NAPJA

alkalmából tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszöntjük a magyar közigazgatásban dolgozó valamennyi munkavállalót!

A közigazgatás személyi állományát alkotó vezetők, beosztott ügyintézők, ügykezelők és fizikai dolgozók az államigazgatási szervekben, az önkormányzatok hivatalaiban és az Európai Unió intézményeiben látják el feladataikat, nyújtanak közösségi szolgáltatásokat.

Július 1-je – az MKKSZ kezdeményezésére – 1997. óta minden évben a közszolgálati jogviszonyban állók törvényben deklarált ünnepe. Ez az az ünnepnap, amikor a közhivatalnokok országszerte együttesen tisztelegnek a közigazgatási közösségi szolgáltatásokat megjelenítő, az állami szerepvállalást megszemélyesítő, a közjót érvényre juttató, különleges felkészültséget és emberi helytállást igénylő igazgatási szakma előtt.

E hivatást gyakorlókkal szemben – a magas fokú szakmai felkészültségen túlmenően – az állampolgárok részéről jogos elvárás az empátia, a türelem és a lelkiismeretesség, valamint az ügyintézés ügyfélközpontú megközelítése. Meggyőződéssel állítjuk, hogy köztisztviselők döntő többsége képes megfelelni a növekvő és új kihívásokat támasztó elvárásoknak.

Közszolgálati hivatásuk felelősségteljes gyakorlásáért elismerés, – folyamatosan nehezedő feltételek mellett teljesített – többletkötelezettségeikért köszönet és érzékelhetőbb társadalmi megbecsülés illeti őket. Az elmúlt időszak társadalmi, gazdasági válságai kezelésében való közreműködésük elkötelezettségükről és szakmaszeretetükről tett tanúbizonyságot. Megkülönböztetetten jelentős értéknek tekintjük politikai semlegességüket, a jog- és szakszerűség elsődlegességeinek biztosítására, a közéleti tisztaság megóvására irányuló törekvésüket.

A Köztisztviselők Napja 2001-től – a közigazgatási szerveknél – munkaszüneti nap. Az ünneplést a már hagyományos formák szerint és keretek között rendezik meg országszerte. Változatos vitafórumok, szakmai tanácskozások, kulturált szabadidős rendezvények járulnak hozzá a munkatársi közösségformáláshoz, az alkotó munkahelyi közérzet erősítéséhez, a munkaszervezeteken belüli jó szellemű együttműködés kialakításához. Nagy értéke ezeknek a rendezvényeknek a sokszínűség, az öntevékenység, és a helyi sajátosságokat megjelenítő tartalom. Ezekre továbbra is nagy szükség van.

Az utóbbi években sajnos azt is tapasztalhattuk, hogy a Köztisztviselők Napjának ünnepi programjai, a szakmaiságot előtérbe állító eseményeinek vonzereje fokozatosan csökkent. Ez összefüggésbe hozható a köztisztviselők élet- és munkakörülményeiben, munkavégzésük külső- és belső feltételeiben bekövetkezett hátrányos változásokkal, és valamennyi közszolgálati munkavállaló egzisztenciális biztonságának megrendülésével. A közigazgatási munka társadalmi, anyagi- és erkölcsi megbecsülésének erodálásában a kormányzati irányító munka is szerepet játszott. A közigazgatás személyi állománya előkészítetlen, szakmailag megalapozatlan, erőltetett közigazgatási reformintézkedések kényszerű elszenvedőjévé vált. A közigazgatási munkaszervezetek feladatait figyelmen kívül hagyó, kiadáscsökkentési célú elbocsátások, a működőképességet is veszélyeztető szervezeti változtatások kikezdték a felkészült, szakmailag jártas köztisztviselői kar stabilitását, biztonságérzetét. Elkezdődött a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény életpálya modellt követő intézményeinek devalválása. A kormányzati személyzetpolitika a közigazgatás munkavégzési rendjétől idegen, a versenyszférában honos megoldások átültetésével zilálta szét az ügyintézés, a hatósági jogalkalmazás, az infrastrukturális fejlesztés folyamatait. A kormányzati kommunikáció példát statuált a médiumok számára a közigazgatás személyi állománya lejáratásában is.

Nem szándékunk az ünneprontás, de ezen alkalommal sem hagyhatjuk szó nélkül, hogy a karrierelvű, zártrendszerű, egységesnek tekinthető közszolgálati rendszer garanciális alapjainak lebontása, egy – a napokban hatályba lépő – törvény útján is folytatódhat. A közszolgálati jogviszony megszüntetésének a fokozott védelem elvén nyugvó jogintézményét kiiktató új törvény teret engedhet a munkáltatói önkénynek, az elbocsátási lehetőségek jogsértő megkönnyítésének. Elfogadhatatlan számunkra a köztisztviselői karra vonatkozó, jogállást érintő garanciák száműzése, a szabályozásnak a politikai indíttatású zsákmányelvű rendszer felé történő közelítése.

Indokoltnak látjuk és ezúton is kezdeményezzük a köztisztviselői életpálya modell újraépítését, a közszolgálat munkavégzési feltételrendszerében a bizonytalanságérzet, a kiszolgáltatottság minimalizálását, az alanyi jogú jogállási elemek újragondolását. Javasoljuk, hogy ez legyen az ünnepnap központi kérdése, ugyanis a garanciák és a „kedvezmények” nem minősíthetők indokolatlan privilégiumnak, hanem a közigazgatási munkavégzés szükségszerű elemei.

Nagy kihívás vár a magyar közigazgatásra: 2011. első felében a Magyar Köztársaság tölti be az Európai Unió Elnöki tisztét. Ez a feladat a közigazgatás teljes személyi állományától magas fokú helytállást, az intézményrendszer egészétől különleges, kiemelkedő teljesítményt igényel, amelyre a magyar köztisztviselői kar képes.

Ehhez, valamint az előttünk álló mindennapi feladatok ellátásához kívánunk szakmai sikereket, egészséget és egyéni boldogulást a közigazgatás valamennyi dolgozójának!

Budapest, 2010. június 30.

Dr. Agg Géza KSZSZ-elnök
és
Fehér József MKKSZ-főtitkár

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Október 1. Az idősek világnapja

Az ENSZ Közgyűlése 1991-ben határozott arról, hogy október elsejét az idősek világnapjává nyilvánítja. A cél az volt, hogy felhívják a világ figyelmét az idősekre annak érdekében, hogy méltányos életkörülmények között

ILO 100 – és egy holnapi határidő

Dr. Agg Géza Magyarország ILO tagságának centenáriumára Az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) az első világháború befejezése után a szakszervezetek sürgetésére a versailles-i békeszerződés XIII. fejezetében lefektetett elvek alapján 1919. június

Beszámoló a NYOK nyári képzéséről

A Nyugdíjasok Országos Képviselete augusztus 30-án Zamárdiban nagyon tartalmas programmal értekezletet rendezett a szervezet tagjainak. Tekintettel arra, hogy a SZEF Nyugdíjas Választmánya is tagja a NYOK-nak ezért mi is résztvevők

A SZEF elnöke az EVDSZ vendége volt

2022. augusztus 27-én Csóti Csaba, a SZEF elnöke az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének (EVDSZ) vendége volt az EVDSZ családi napján. A kötelen beszélgetések során az EVDSZ egyes vezető tisztségviselőivel elsősorban a

A SZEF a 10. Lakásmeneten.

A SZEF és egyes tagszervezeteinek (SZTDSZ, SZÁD, KKDSZ) aktivistái részt vettek a 10. Lakásmenten, követelve az igazságosabb lakáspolitikát! Az eseményről a Mérce hasábjain a következő cikkekben olvashatunk: „Üres házak mindenhol,