Keresés
Close this search box.

MSZSZ Programnyilatkozat

A Magyar Szakszervezeti Szövetség Programnyilatkozata

A XXI. század a korábban megszokottól eltérő társadalmi, gazdasági, érdekvédelmi és érdekképviseleti kihívásaira válaszul, és a munkavállalói érdekvédelmet szolgáló szakszervezeti munka hatékonyságának növelése érdekében az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma létrehozza a Magyar Szakszervezeti Szövetséget. Ezzel a szövetséggel a három konföderáció a mai magyar szakszervezeti mozgalom legtöbb szervezett munkavállalóját tömörítő szakszervezeti szövetségét hozza létre.

Az új szervezet, és ezzel a három jelenlegi alapító építkező folyamat során megvalósuló teljes egyesülése, nemcsak felelősséget, de komoly kötelezettséget is jelent. Kiemelt kötelezettségünk a szakszervezeti tagság, a teljes munkavállalói kör, beleértve a verseny- és közszféra, a köztisztviselők, a közalkalmazottak, a fegyveres és rendvédelmi szervezetek tagjai, a munkájukat elvesztők, a megváltozott munkaképességűek, a tanulók és a nyugdíjasok érdekének képviseletén túl a széthullóban lévő civil társadalom, a demokratikus Magyarország erősítése.

Összefogásunk olyan határozottan vállalt alapértékeken nyugszik, mint a szolidaritás, az esélyegyenlőség, a demokrácia, a hazafiság, az európaiság, a jogállamiság, a pártsemlegesség. A szövetséget alapító három konföderáció és azok tagszervezetei vallják és vállalják ezeknek az értékeknek a betartását. Hisszük, hogy ezen értékek alapján lehet csak a modern, XXI. századi Magyarországot felépíteni. Szövetségi politikánkat az Európai Uniót alkotó demokratikus országok közös értékrendjének és céljainak figyelembevételével alakítjuk, nem megfeledkezve a nemzeti történelmi hagyományaink tiszteletéről. Olyan Magyarországot akarunk, amely a polgári demokratikus viszonyok között a magántulajdon és a vállalkozás szabadságát tiszteletben tartva, képes olyan társadalmi- és szociális párbeszéd kialakítására, működtetésére, – ahol szükséges – jogszabályi garantálására, amellyel a munkavállalók, a társadalom legszélesebb rétegei – pillanatnyi helyzetüktől függetlenül is – részesévé válnak az elért eredményeknek.

Ezért a Magyar Szakszervezeti Szövetség minőségileg más kapcsolatrendszert akar létrehozni a hatalmi ágakkal, a kormánnyal, a munkáltatókkal és a civil Magyarországgal. Erre nemcsak szervezetünk nagysága, hanem társadalmi beágyazottságunk is feljogosít minket. Azt gondoljuk, nem állunk egyedül a világban, vannak partnereink, akiket együttműködést kérve szólítunk meg, és tagszervezeteinken keresztül készek vagyunk a kapcsolatrendszer folyamatos bővítésére, újabb és újabb, társadalmi csoportok megszólítására.

Létrehozott szakszervezeti szövetségünk az önkéntesség elve alapján épül fel. Ennek kell érvényesülnie a munka világa körében és tagszakszervezeteink munkájában. Ennek érdekében a Magyar Szakszervezeti Szövetség – a szerveződés szabadságát, a tagszervezetek, ágazatok önállóságát tiszteletben tartva – olyan belső együttműködést alakít ki, amely biztosítéka lesz a hatékony érdekérvényesítésnek. Hisszük, hogy a tagok érdekei egyértelműen megjelennek az érdekképviseleti rendszer ágazati szervezeteiben. A Magyar Szakszervezeti Szövetség feladata az ágazati tagszervezetek belső integrációjának további erősítése, napi munkájának támogatása.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség megkülönböztetés nélkül képviseli a köz- és a versenyszférában dolgozók érdekeit. Az eddigieknél hatékonyabban kívánunk dolgozni, ezáltal a két nagy csoport akaratát, szándékait harmonizálva és felerősítve jelenítjük meg az érdekeket. Így képesek leszünk a párbeszéd jelenleg létező fórumaiban a közös érdekek összehangolt képviseletére, az eredményes és széles körű belső együttműködésre. Ugyanakkor fontosnak tartjuk annak kinyilvánítását, hogy a makroszintű szociális párbeszéd teljes körűvé tételét elengedhetetlenül szükségesnek tartjuk. Ennek megvalósításáról – a reprezentativitás közösen kialakított kritériumait figyelembe véve – valamennyi munkáltatói-, munkavállalói érdekképviseleti szerv és a kormány részvételével kívánunk egyeztetni.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség a hazai érdekképviseleti rendszerben az erős és meghatározó jelenlétre törekszik. Ennek megfelelően hatékony szakértői hátteret, érzékelhető helyi, területi és nemzetközi jelenlétet biztosít a tagszakszervezeteknek, ezen keresztül azok tagságának, a magyar munkavállalóknak.

Azt akarjuk együttesen elérni, hogy a Magyar Szakszervezeti Szövetség intenzíven szolgálja a tagszakszervezetek igényeit, és ennek során a tagszakszervezetek a saját tagságukkal közvetlenül éreztetni tudják az új szervezet előnyeit és hatékonyságát. Mindezek érdekében a Magyar Szakszervezeti Szövetség kiépít egy egységes oktatási- és képzési-, valamint információs rendszert, továbbá kialakít a szövetség szakszerű és színvonalas működéséhez nélkülözhetetlen szakszervezeti kutatóközpontot.

A szakszervezeti mozgalom soha sem volt elutasító azokkal szemben, akik (még) nem a szakszervezeti mozgalom kötelékét választották, mert alapvetően hiszünk a szolidaritás eszméjében. Így hát azokon is segítenünk kell, akik nem tudnak, nem mernek csatlakozni hozzánk. Számukra utat kell nyitni a szakszervezet felé, olyan utakat amelyek, ha kell, megvédik őket a munkáltatói retorzióktól. Annak érdekében, hogy azok között is új tagokra találjunk, akik még nem vállalják céljainkat, meg kell mutatnunk érdekvédelmi munkánk lényegét, hogy miben tudunk segíteni a dolgozóknak.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség elsődleges feladatának tekinti, hogy segítse a tagszakszervezetek tagságának növekedését. Sokkal több embert kell meggyőzni arról, hogy merje vállalni a velünk való közösséget, vállalja a szakszervezeti tagságot, még akkor is, ha ezt a munkahelyén nem nézik jó szemmel. A kiszolgáltatottság falainak ledöntése ott kezdődik, ahol nyújtják és elfogadják a védelmet kínáló kezet, és minden munkavállaló, érzi, érezheti, nincsen egyedül. Ennek érdekében a szövetség megújítja kommunikációs eszközeit és módszereit.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség nyitott a munkavállalók minden érdekvédelmi szervezete, és minden szövetsége iránt. Várja soraiba Magyarország valamennyi szakszervezetét. Készek vagyunk minden, szakszervezettel az együttműködésre. Érdekvédelmi közösségünk nem a megosztás, hanem a szakszervezeti és ezen keresztül a társadalmi szolidaritás növelése érdekében jön létre.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség érdekvédelmi, érdekképviseleti tevékenysége során kész kölcsönösen előnyös kompromisszumokat is magában foglaló megállapodásokat kötni a munkaadói szervezetekkel, a mindenkori kormánnyal, a társadalom minden legitim szereplőjével. 

Érdekeink védelméért képesek vagyunk együttműködni minden politikai és társadalmi szereplővel, aki elfogadja a demokrácia szabályait, és nem lép fel kirekesztően másokkal szemben.

A mai Magyarország elvesztette lendületét. Megállt a gazdaság növekedése, a társadalom fejlődése. Az elmúlt évtizedek hibáinak köszönhetően olyan értékek vesztek el, amelyek a rendszerváltáskor még a térség meghatározó szerepelőjévé emeltek minket. Csökkent a társadalmi szolidaritás, nőtt a kiszolgáltatottság.
Mi olyan Magyarországot akarunk, ahol a kizsákmányolás megszüntetése társadalmi minimum. Csak akkor lehet erős és fejlődőképes egy ország, ha a legkisebb közösségekben is megtalálható az egymás iránti odafigyelés, a közös érdekeinkért való fellépés igénye.

Mi olyan Magyarországot akarunk, ahol a közösségeket a hatalom nem szétveri, hanem a társadalom sokszínűségét is figyelembe véve segíti, támogatja, mert közösségek nélkül a társadalom önvédelmi képessége kerül veszélybe. A megmaradt és szolidaritásra épülő közösségek közül a legnagyobb a szakszervezeti mozgalom. Ezért nagy a felelősségünk, és ezzel együtt kötelességünk, hogy a társadalom immunrendszerét felélesszük, és ebben együttműködő társakat találjunk, a velünk azonos értékeket valló partnereket segítsük.

Mi olyan Magyarországot akarunk, ahol nem kiváltság, ha a gazdaság növekedéséből a dolgozók is részesülnek. Mi ugyanis tudjuk, hogy a fejlődés a dolgozó ember nélkül nem jöhet létre. Ehhez pedig a dolgozók megbecsülése és nem megalázása kell. Nem lehet erős országot építeni úgy, hogy a politika mesterségesen szétszakítja azt. Elfogadhatatlan a gazdaság és a közszféra szembeállítása, a jövedelmek közötti aránytalanság, a gazdagoknak kedvező állami elvonási rendszer, a szegényeket a mélybe taszító szociális ellátórendszer, amely követel, de méltánytalanul és aránytalanul ad.

Mi olyan Magyarországot akarunk, ahol közösen tervezzük jövőnket, és együtt közösen dolgozunk annak megvalósításáért. Ahol nem politikai kurzusok, vagy átmeneti kalandorok írják meg unokáink jövőjét is.

Tudjuk és érezzük annak felelősségét, hogy ezért tennünk kell. A Magyar Szakszervezeti Szövetség rendelkezik azzal a szellemi háttérrel, tapasztalattal, hogy részt vegyen abban a társadalmi vitában, amely a minket – és úgy gondoljuk, hogy a teljes társadalmat is – érintő legfontosabb kérdésekről szól:

•  a jövedelmek felzárkóztatásáról, a dolgozói szegénység felszámolásáról;
• az életképtelen nyugdíjrendszer átalakításáról, hosszú távú kiszámíthatóságának megteremtéséről, a nyugdíjasok szociális helyzetéről;
•  a nehéz helyzetben lévők társadalmi felzárkóztatásáról;
•  a munkaerőpiacról önhibájukon kívül kiszorultak méltányos segítéséről;
•  a dolgozók valódi jogainak nem csak jogszabályokban való megteremtéséről;
• a gazdasági növekedéshez és egyben a foglalkoztatottság bővüléséhez szükséges politikai-gazdasági rendszer megteremtéséről;
•  a fejlődést támogató oktatási, szakképzési rendszer kiépítéséről, az ifjúság jövőjéről;
•  a lehetőségeket a szükségleteket is figyelembe véve működő szociális- és egészségügyi rendszerről;
•  az ország fenntartható fejlődésének megteremtéséről.

Feladatunknak tekintjük, hogy kikényszerítsük a pártokból, végre azzal foglalkozzanak, ami Magyarország, és nem a hatalom megszerzése, megtartása szempontjából fontos.

A Magyar Szakszervezeti Szövetséget, mint Magyarország legnagyobb szakszervezeti tömörülését képesnek tartjuk arra, hogy megnyissa a magyar szakszervezeti mozgalom XXI. századi fejezetét.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség vállalja a több mint másfél évszázados magyar szakszervezeti mozgalom szellemi örökségét, beleértve a három alapító – az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma – önálló történetének közös kincsünket jelentő értékeit, korábbi érdekvédelmi, érdekképviseleti munkájukat. Az új szövetséget létrehozó kongresszus az elfogadott dokumentumokkal, így a jelen programnyilatkozattal sem lezár, hanem útjára indítja a modern Magyarország kialakításához szerintünk nélkülözhetetlen korszerű és egységes munkavállalói érdekszövetség megvalósítását.

ÖSSZEFOGÁS- EGYSÉG-SZOLIDARITÁS

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Veszélyben Európa zöld átállása?

Beszámoló a Eurofound által szervezett webinárról Habár az Európai Unió deklarált célja, hogy 2050-re teljesen klímasemleges lesz, az utóbbi időben felerősödtek azok a hangok, amik több oldalról megkérdőjelezik ezt: vannak,

A Közép-európai Szakszervezeti Hálózat (CETUN) határozata

A Közép-európai Szakszervezeti Hálózat (CETUN) határozata, amely együttműködésnek Magyarországról a SZEF és a MASZSZ a részese. A szociális Európa bővítése: Az EU konvergenciájának és bővítésének szükségszerűsége Brüsszel, 2024. június 24.