Jogszabályfigyelő 28. rész

A 2019. IV.1 és V. 30. között megjelent,

a SZEF és Tagszervezetei tevékenységét érintő fontosabb jogszabályok és határozatok

 

Magyar Közlöny 2019/58.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19058.pdf

 

69/2019. (IV. 4.) Korm. rendelete a Közszolgálati Döntőbizottságról

 

70/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet a személyügyi központról, a kiválasztási eljárásról és a közzétételi eljárásról

 

71/2019. (IV. 4.) Korm. rendelete a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról

 

72/2019. (IV. 4.) Korm. rendelete a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról

 

 

Magyar Közlöny 2019/60.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19060.pdf

 

  1. évi XXIV. törvény a közigazgatási bíróságok függetlenségét biztosító további garanciákról

 

11/2019. (IV. 8.) BM rendelet az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

A rendelet módosítja

-  a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendeletet;

- a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet és a Budapesti Fegyház és Börtön tiszthelyettes és zászlós állományának vissza nem térítendő lakáscélú támogatásáról szóló 21/2008. (IX. 23.) IRM rendeletet; és

- a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendeletet.

 

Az Alkotmánybíróság 12/2019. (IV. 8.) AB határozata az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről és bármely folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának kizárásáról

 

  1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 43.  § (1) bekezdése alaptörvény-ellenes, ezért azt megsemmisíti. A megsemmisített rendelkezés az Alkotmánybíróság megsemmisítésről szóló határozatának a hivatalos lapban való közzétételét követő napon hatályát veszti.
  2. Az alaptörvény-ellenessé nyilvánított és megsemmisített rendelkezés nem alkalmazható a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt 27.K.32.645/2017. számon folyamatban lévő ügyben, továbbá valamennyi, bármely bíróság előtt folyamatban lévő környezet- vagy természetvédelmi tárgyú ügyben, amelyben az elsőfokú határozatot vagy végzést 2016. december 31. napja előtt a Pest Megyei Kormányhivatal hozta, a fellebbezési eljárás pedig 2017. január 1. napján folyamatban volt.

 

 

Magyar Közlöny 2019/60.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19062.pdf

 

  1. évi XXVI. törvény egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

 

A törvény módosítja:

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt;

-  a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvényt; és

- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényt.

 

6/2019. (IV. 10.) MvM rendelet a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról

 

 

Magyar Közlöny 2019/63.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19063.pdf

 

  1. évi XXXII. törvény a családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokról

 

A törvény módosítja:

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt és

- a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvényt.

 

  1. évi XXXIV. törvény az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról

 

A törvény – többek között - módosítja:

- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényt;

- a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt;

- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényt;

- az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényt;

- a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényt;

- a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvényt;

-  a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvényt;

- az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényt;

- az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvényt;

- a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvényt;

- az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvényt;

- a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényt;

- a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvényt;

- az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvényt;

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt;

- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt,

- a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényt;

- a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényt;

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt;

- a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról szóló 2017. évi XLIII. törvényt és

- az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényt.

 

  1. évi XXXV. törvény az idegenrendészeti szervvel összefüggő egyes törvények módosításáról

 

A törvény módosítja:

- a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényt;

- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényt és

- a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényt.

 

  1. évi XXXVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról

 

A törvény – többek között - módosítja:

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt;

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt;

- a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvényt;

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt;

- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényt;

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt;

- az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvényt;

- a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvényt;

- az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvényt

- a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvényt

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt;

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt és

- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényt.

 

  1. évi XXXVII. törvény az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról

 

5/2019. (IV. 11.) HM rendelet a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet módosításáról

 

 

Magyar Közlöny 2019/64.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19064.pdf

 

13/2019 (IV. 12.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

 

12/2019. (IV. 12.) IM rendelete a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

 

A rendelet – többek között - módosítja:

- a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendeletet és

- a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendeletet.

 

 

Magyar Közlöny 2019/66.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19066.pdf

 

1203/2019. (IV. 17.) Korm. határozat a családok számára nyújtott támogatásokhoz és egyes élethelyzetekhez kapcsolódó eljárások egyszerűsítéséről

 

 

Magyar Közlöny 2019/67.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19067.pdf

 

81/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet a központosított infokommunikációs közszolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A rendelet módosítja:

- a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletet;

- a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletet; és

- a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletet.

 

82/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a társadalmi felzárkózási területet érintő módosításáról

A rendelet módosítja:

- az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendeletet;

- a támogató-szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletet;

- a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendeletet;

- az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletet;

- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendeletet.

 

83/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a Digitális Kormányzati Ügynökség feladataival kapcsolatos módosításáról

A rendelet módosítja:

- az állami szervek informatikai fejlesztéseinek koordinációjáról szóló 228/2016. (VII. 29.) Korm. rendeletet;

- a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletet; és

- a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletet.

 

84/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

 

1206/2019. (IV. 18.) Korm. határozat a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program kidolgozásáról

 

1207/2019. (IV. 18.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

 

1212/2019. (IV. 18.) Korm. határozat a Digitális Kormányzati Ügynökség Portál létrehozásával kapcsolatos egyes kérdésekről

 

1213/2019. (IV. 18.) Korm. határozat a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet módosításával összefüggő feladatokról

 

1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozata települési önkormányzatok támogatásáról és egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról

 

 

Magyar Közlöny 2019/69.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19069.pdf

 

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

 

87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról

 

88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről

 

89/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a kormányzati igazgatási szerveknél foglalkoztatott kormánytisztviselők teljesítményértékeléséről

 

90/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosításáról

 

93/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

 

1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

 

 

Magyar Közlöny 2019/70.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19070.pdf

 

95/2019. (IV. 25.) Korm. rendelet a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet létrehozásáról

 

1236/2019. (IV. 25.) Korm. határozat a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet létrehozásával összefüggő intézkedésekről

 

Magyar Közlöny 2019/73.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19073.pdf

 

101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatások elszámolási rendszerének egyszerűsítéséről

 

A Korm. rendelet módosítja:

- a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletet,

- a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendeletet,

- az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletet,

- a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendeletet,

- az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendeletet,

- az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendeletet,

- a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendeletet, és

- a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendeletet.

 

 

Magyar Közlöny 2019/77.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19077.pdf

 

103/2019. (V. 7.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

 

 

Magyar Közlöny 2019/78.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19078.pdf

 

1267/2019. (V. 8.) Korm. határozata a társadalmi felzárkózással összefüggő feladat- és hatáskörök átadásával kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról

 

 

Magyar Közlöny 2019/81.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19081.pdf

 

19/2019. (V. 13.) BM rendelet a közúti határátkelőhelyen szolgálatot teljesítő hivatásos állomány vonatkozásában a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

 

 

Magyar Közlöny 2019/82.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19082.pdf

 

Az Alkotmánybíróság 16/2019. (V. 14.) AB határozata a Kúria Kvk.II.37.515/2019/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 228. § (2) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról

 

 

Magyar Közlöny 2019/83.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19083.pdf

 

20/2019. (V. 15.) BM rendelet az idegenrendészeti szervnél rendszeresített szolgálati beosztások megállapításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

 

 

Magyar Közlöny 2019/89.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19089.pdf

 

123/2019. (V. 27.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

 

22/2019. (V. 27.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról

 

23/2019. (V. 27.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

 

 

Magyar Közlöny 2019/92.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19092.pdf

 

129/2019. (V. 30.) Korm. rendelet a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárról szóló 9/2019. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról

 

 

0
0
0
s2sdefault

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információk

Rendben

Weboldalunk bizonyos területein sütiket („cookies”) alkalmazunk. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik egyebek mellett megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinnie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek az Ön által korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelnie, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint működjön, könnyen megtalálja az Ön által keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.