Jogszabályfigyelő 27. rész

A 2019. I.1. és 2019.III.28. között megjelent,

a SZEF és Tagszervezeti tevékenységét érintő fontosabb jogszabályok és határozatok

 

Magyar Közlöny 2019/12. szám

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19012.pdf

 

1/2019. KMJE jogegységi határozat (Kúria)

 1. Ha az ügyfél a közigazgatási eljárásban jogi képviseletet vesz igénybe, a jogi képviselő részére történő kézbesítés minősül joghatályos közlésnek. Joghatályos közlés hiányában a jogorvoslati határidők nem kezdődnek meg.
 2. Amennyiben az ügyfél tudomást szerez a határozat tartalmáról, és a keresetlevelét előterjeszti, a bíróság vizsgálhatja, hogy a joghatályos közlés elmaradása milyen módon érintette az ügyfél jogorvoslathoz és tisztességes eljáráshoz való jogát, valamint a jogbiztonság követelményét.

III. A jogegységi tanács az EBH.2009. 2109. számon közzétett határozat[1] elvi bírósági határozatként való fenntartását megszünteti.

 

1/2019. KMPJE jogegységi határozat

 1. A közigazgatási döntés semmisségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 121. § (1) bekezdésében, valamint külön törvényben meghatározott semmiségi okok alapozzák meg. A semmisségi okok köre jogértelmezéssel nem bővíthető.
 2. A közigazgatási döntés kiadmányozójának aláírásával kapcsolatos hiba vagy hiányosság önmagában semmisséget nem eredményez, hanem eljárási jogszabálysértésnek minősül.
 3. A Kúria felülvizsgálati eljárásban a közigazgatási döntés semmisségének a megállapítására hivatalból bizonyítást nem folytat le, a közigazgatási döntés nyilvánvaló semmisségét azonban hivatalból észlelheti. Nyilvánvalóan semmis a közigazgatási hatóság döntése, ha annak megállapításához külön bizonyításra nincs szükség.
 4. A közigazgatási perben eljáró bíróság az elsőfokú hatósági döntés semmissége esetén a másodfokú hatósági döntést hatályon kívül helyezi és az elsőfokú döntést megsemmisíti.

 

 

Magyar Közlöny 2019/13. szám

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19013.pdf

 

2/2019. (I. 31.) HM rendelet a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

 

 

Magyar Közlöny 19. szám

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19019.pdf

 

3/2019. (II. 11.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet és a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet módosításáról

 

 

Magyar Közlöny 20. szám

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19020.pdf

 

16/2019. (II. 13.) Korm. rendelet a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény egyes átmeneti rendelkezéseinek végrehajtásáról

 

 

Magyar Közlöny 28. szám

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19028.pdf

 

21/2019. (II. 25.) Korm. rendelet a 2019/2020. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2019/2020. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről

 

 

Magyar Közlöny 30. szám

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19030.pdf

 

4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A rendelet – többek között – módosítja:

- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletet,

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletet, és

- az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendeletet.

 

 

Magyar Közlöny 31. szám

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19031.pdf

 

4/2019. (II. 28.) HM rendelet a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

 

1070/2019. (II. 28.) Korm. határozat a hazai kommunikációért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 

 

Magyar Közlöny 2019/34.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19034.pdf

 

32/2019. (III. 5.) Korm. rendelet a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény illetménykülönbözet-számítással összefüggő átmeneti rendelkezéseinek alkalmazásáról

 

1085/2019. (III. 5.) Korm. határozat az állami tankönyvkiadás egyes feladatainak végrehajtásához szükséges pénzügyi forrás biztosításáról

 

 

Magyar Közlöny 2019/38.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19038.pdf

 

4/2019. (III. 11.) BM rendelet a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes szabályokról

 

5/2019. (III. 11.) BM rendelet a rendvédelmi igazgatási alkalmazottal szemben lefolytatható fegyelmi eljárásról

 

6/2019. (III. 11.) BM rendelet a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításával összefüggő, a rendvédelmi igazgatási alkalmazottakat érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A rendelet módosítja:

- a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendeletet;

- az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazotti és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendeletet;

-  a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendeletet;

-  a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendeletet;

- a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 6/2013. (III. 27.) BM rendeletet;

- a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről szóló 11/2013. (IV. 23.) BM rendeletet;

- a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai által szolgálatban birtokban tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénzt helyettesítő eszközök korlátozásának szabályairól szóló 21/2015. (VI. 15.) BM rendeletet;

- a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés szabályairól szóló 23/2015. (VI. 15.) BM rendeletet; és

- a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendeletet.

 

 

Magyar Közlöny 2019/40.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19040.pdf

 

44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet a babaváró támogatásról

 

45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról

 

46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Korm. rendelet módosítja

- az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendeletet;

- a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendeletet és

- a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendeletet.

 

47/2019. (III. 12.) Korm. rendelet egyes foglalkoztatási és pénzügyi tárgyú, valamint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladatkörét érintő egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

A Korm. rendelet módosítja

- a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerőtoborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendeletet;

- a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendeletet;

- a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendeletet;

- a szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendeletet;

- a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletet;

- a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendeletet;

-  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletet;

- a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendeletet;

- a Szerencsejáték Felügyeletről szóló 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendeletet;

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet;

- a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény egyes átmeneti rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2019. (II. 13.) Korm. rendeletet; és

- az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében kiszabható bírságról szóló 29/2018. (II. 28.) Korm. rendeletet.

 

1110/2019. (III. 12.) Korm. határozat a családvédelmi akcióterv részét képező kormányzati intézkedésekről

 

 

Magyar Közlöny 2019/41.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19041.pdf

 

 1. évi II. törvény a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról

 

48/2019. (III. 13.) Korm. rendelet a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletnek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról

 

5/2019. (III. 13.) IM rendelete a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről

 

1113/2019. (III. 13.) Korm. határozat a bürokráciacsökkentés és a tartalmi dereguláció jogalkotásban történő érvényesítéséről

 

 

Magyar Közlöny 2019/42.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19042.pdf

 

1126/2019. (III. 13.) Korm. határozat a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében tervezett iskolafejlesztések előkészítéséhez szükséges további intézkedésekről

 

 

Magyar Közlöny 2019/45.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19045.pdf

 

55/2019. (III. 18.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

 

6/2019. (III. 18.) IM rendelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról

 

 

Magyar Közlöny 2019/48.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19048.pdf

 

9/2019. (III. 22.) AB határozat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénnyel kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

 

 

Magyar Közlöny 2019/49.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19049.pdf

 

1150/2019. (III. 25.) Korm. határozat a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásáról

 

 

Magyar Közlöny 2019/50

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19050.pdf

 

 1. évi XV. törvény egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról
 2. évi XV. törvény egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról

 

A törvény – többek között - módosítja:

- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényt;

- a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényt,

- a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényt;

- a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényt,

- a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvényt;

- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvényt és

- a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényt.

 

 1. évi XVIII. törvény a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról

 

 1. évi XIX. törvény a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról

 

62/2019. (III. 26.) Korm. rendelete a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról

 

 

Magyar Közlöny 2019/52.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19052.pdf

 

8/2019. (III. 28.) IM rendelete a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról

 

1/2019. (III. 28.) PM rendelet a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggésben a pénzügyminiszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A rendelet módosítja:

- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendeletet;

- a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendeletet;

- a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendeletet;

- az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról szóló 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendeletet és

- a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletet.

 

1168/2019. (III. 28.) Korm. határozata a „Szakképzés 4.0 – A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira” című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről

 

 

 

[1] EBH.2009. 2109.: Amennyiben az ügyfél a közigazgatási eljárás során jogi képviselővel jár el, úgy az eljárásba a jogi képviselő bevonása kötelező. Ebből következően a jogi képviselőnek történő kézbesítés elmaradása esetén a határozat csak akkor joghatályos, ha annak kézbesítése/közlése a jogi képviselő részére történik meg. Az elmaradt szabályszerű kézbesítés folytán nem jogerős határozat ellen nem lehet pert indítani, a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül vissza kell utasítani, megindult per esetén pedig a pert meg kell szüntetni.

 

0
0
0
s2sdefault

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információk

Rendben

Weboldalunk bizonyos területein sütiket („cookies”) alkalmazunk. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik egyebek mellett megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinnie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek az Ön által korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelnie, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint működjön, könnyen megtalálja az Ön által keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.