Munkajog, posztgraduális képzések

Írta: Kovács Nándor

Munkajogi szakjogász illetve munkajogi szakokleveles tanácsadó képzés indul 2018 szeptemberi kezdéssel – tájékoztatta honlapunkat Dr. Horváth István.

 

 

Jelentkezési  felhívás

MUNKAJOGI szakjogász

posztgraduális képzésre

a képzés a 2018/2019 tanévben, 2018. szeptemberi kezdéssel indul

 

MUNKAJOGI SZAKJOGÁSZ

MUNKAJOGI SZAKJOGÁSZ KÉPZÉS CÉLJA 

A képzés során a gyakorló jogászok olyan elmélyült és átfogó, különleges munkajogi szakismereteket szereznek, amelyek megadják a jogalkalmazás problémáinak hatékony és törvényes megoldásához, egyes tényállásokra a legmegfelelőbb megoldás kiválasztásához szükséges tudást. Szaktudása elmélyítésén túl a képzést befejező munkajogi szakjogász hivatása kiváló megítélésű gyakorlásához széleskörű ismereteket szerez az egyéni és a kollektív munkajog rendszeréről, az egyes jogintézmények tartalmáról, a szakirodalmi álláspontokról, a hazai, valamint az európai bírósági gyakorlatról és lehetőség nyílik a jogász alapképzésben nem oktatott munkajogi részterületek elsajátítására is. A képzés a verseny- és a közszférában egyaránt kompatibilis tudást biztosít. A szabályozás bírósági gyakorlaton is alapuló oktatása különös felkészültséget biztosít a jogi képviselet (ügyvédi, jogtanácsosi) eredményes ellátásához, akár a specializációhoz is, továbbá a munkaügyi hatósági jogkört gyakorlóknak. A képzés ismeretei szükségesek az emberi erőforrással gazdálkodóknak és az érdekképviseleti jogászi feladatok ellátásához is.

A SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN TÖRTÉNŐ MEGNEVEZÉSE

Munkajogi szakjogász

A FELVÉTEL FELTÉTELE

Állam- és jogtudományi egyetemi oklevél

A KÉPZÉSI IDŐ

4 félév:

- 3 tanulmányi félév

- 1 záróvizsga félév

OKTATÁS NAPJA

Csütörtök 10-17 óra között

A KÉPZÉSÉRT FELELŐS OKTATÓ

Dr. HORVÁTH ISTVÁN PhD

habilitált egyetemi docens, ELTE ÁJK

ÖNKÖLTSÉG

- tanulmányi félévente: 152.000,-Ft

- záróvizsga letételére szolgáló félévben: 85.000,- Ft

Jelentkezési határidő: 2018. június 30.

 

Munkajogi szakjogász képzés tanterve

 

I. FÉLÉV

Tárgy

Számonkérés

Féléves óraszám

Kredit pont

Tárgyfelvétel előfeltétele

Bevezetés a munkajogba

Kollokvium

14

8

 

Emberi erőforrás gazdálkodás

Beszámoló

10

7

 

Kollektív munkajog

Kollokvium

20

8

 

A munkaviszony dinamikája

Kollokvium

20

8

 

Összesen:

 

64

31

 

 

II. FÉLÉV

Tárgy

Számonkérés

Féléves óraszám

Kredit pont

Tárgyfelvétel előfeltétele

A munkaviszony statikája

Kollokvium

20

11

A munkaviszony dinamikája

A közszolgálat munkajoga

Kollokvium

14

6

 

Munkaügyi igazságszolgáltatás

Kollokvium

14

6

A munkaviszony dinamikája

A munkaügyi hatósági ellenőrzés és a munkavédelem

Beszámoló

14

6

A munkaviszony dinamikája

Kollektív munkajog

Összesen:

 

62

29

 

 

III. FÉLÉV

Tárgy

Számonkérés

Féléves óraszám

Kredit pont

Tárgyfelvétel előfeltétele

Atipikus munkaviszonyok

Kollokvium

18

9

A munkaviszony dinamikája

A munkaviszony statikája

Kollektív munkajog

Foglalkoztatási jog és munkaügyi politika

Beszámoló

14

6

 

Adó- és társadalombiztosítási jog

Kollokvium

18

9

 

Nemzetközi munkajog és szociálpolitika

Beszámoló

14

6

A munkaviszony dinamikája

A munkaviszony statikája

Kollektív munkajog

Összesen:

 

64

30

 

 

IV. FÉLÉV

Tárgy

Számonkérés

Féléves óraszám

Kredit pont

Tárgyfelvétel előfeltétele

Záróvizsgára felkészítő komplex ismeretek vizsgatárgyanként megadott tételsor alapján:

 

 

 

 

  • Munkaviszony dinamikája, az atipikus jogviszonyok

Beszámoló

6

7

 

  • Munkaviszony statikája, közszolgálat munkajoga

Beszámoló

6

7

 

  • Kollektív munkajog

Beszámoló

6

6

 

Szakdolgozat

 

 

10

 

Záróvizsga:

 

 

 

 

  • Szakdolgozatvédés

 

 

 

 

  • Szóbeli vizsga

 

 

 

 

Összesen:

 

 

30

 

Összes kredit:

 

 

120

 

 

 

JELENTKEZÉSI LAP

 

…………………………..………………………………………..

posztgraduális képzésre

 

Név: ...........................................................................

Születési név: ...............................................................

szül. megye: .........................................................

szül. hely: .......................................................................

Szül. ÉV/hó/nap: ..................................................................

Szig.sz.: ..............................................................

Adóazonosító jeL: ...............................................

Állampolgársága: .................................................

Anyja neve: ...................................................................................

Oklevelét kiállította: .......................................................................................................... (Intézmény)

................. év ........................... hó ........... nap .................................................................................szám alatt

Diploma sorszáma: …………………………… Tagozat (nappali, levelező, esti): ………………

Munkahely neve: ...................................................................................................................................................

címe: .................................................................................................................... Irányítószáma: ......................

Telefon: ...............................................

Mobil: ...................................................................................................

fax: ........................................................

e-mail (nyomtatott betűvel): .................................................................

Szeretnék Hírlevelet kapni az ELTE Jogi Továbbképző Intézet programjairól, rendezvényeiről, tanfolyamairól:      Igen – Nem (Kérjük, a megfelelő rész aláhúzásával jelölje)

Állandó Lakcím: ....................................................................................................................................................

Irányítószám: ...............................

Megye: .....................................................................................................

Értesítési (levelezési) cím (cég esetén annak neve is): .……………..............................................................

..........................................................................................................................................................................................

Irányítószám: ........................................

megye: ............................................................................................

             

 

 

Az önköltség átutalásáról szóló  számlát a

 

    1. cég (intézmény)

 

nevére: ..........................................................................................................

 

címére: ...........................................................................................................

 

adószámára: .............................................................................................

    2. saját nevemre és címemre

kérem kiállítani. (Kérjük, a megfelelő rész aláhúzásával jelölje)

 

KELT:.........................................................................................

………………………………………...

aláírás

 

 

 

Jelentkezési felhívás

mUNKAJOGI szakokleveles tanácsadó

posztgraduális képzésre

a képzés a 2018/2019 tanévben, 2018. szeptemberi kezdéssel indul

MUNKAJOGI SZAKOKLEVELES TANÁCSADÓ KÉPZÉS CÉLJA

A munkajog az egyetlen olyan jogág, amelyet többségében nem jogászok gyakorolnak, ugyanakkor ez a tény nem ad felmentést a tévedés, egy paragrafus hibás értelmezése alól. A három plusz egy féléves képzésen az elmélyült és praktikus tudás megszerzését két egyetem oktatói, kúriai bírák, gyakorló ügyvédek, a közigazgatás szakértői és a humánpolitika szakértői biztosítják. A munkajog roppant összetett jogterületté vált, ismerni kell a már nem is annyira új Mt. háromszor módosított szabályai mellett e kódex különös háttérjogszabályának, az új Ptk.-nak közel 100 szakaszát, a közszolgálat törvényeit (Kjt., Kttv.), a foglalkoztatási, a munkavédelmi és a munkaügyi ellenőrzésről szóló jogszabályokat. A képzés hasznos kitekintést kínál a humánpolitika gyakorlatára is.

SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN TÖRTÉNŐ MEGNEVEZÉSE

Munkajogi szakokleveles tanácsadó

A FELVÉTEL FELTÉTELE

Bármely képzési területen legalább alapképzési szakon szerzett végzettség.

A KÉPZÉSI IDŐ

4 félév:

- 3 tanulmányi félév

- 1 záróvizsga félév

OKTATÁS NAPJA

Csütörtök 10-17 óra között

A KÉPZÉSÉRT FELELŐS OKTATÓ

DR. HORVÁTH ISTVÁN

PhD, habilitált egyetemi docens, ELTE ÁJK

ÖNKÖLTSÉG

tanulmányi félévente: 152.500 Ft

- záróvizsga letételére szolgáló félévben: 85.000 Ft

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2018. JÚNIUS 30.

 

Munkajogi szakokleveles tanácsadó képzés tanterve

 

I. FÉLÉV

Tárgy

Számonkérés

Félévi óraszám

Kreditérték

Tárgyfelvétel előfeltétele

Bevezetés a munkajogba

Kollokvium

18

10

 

A munkaviszony dinamikája

Kollokvium

18

10

 

Emberi erőforrás gazdálkodás

Kollokvium

16

9

 

Nemzetközi munkajog

Beszámoló

10

3

 

Összesen:

 

62

32

 

 

II. FÉLÉV

Tárgy

Számonkérés

Félévi óraszám

Kreditérték

Tárgyfelvétel előfeltétele

A munkaviszony statikája

Kollokvium

18

8

 

Atipikus munkaviszonyok

Kollokvium

18

9

 

Foglalkoztatási jog

Beszámoló

8

2

 

Adó- és társadalombiztosítási jog

Kollokvium

18

9

 

összesen:

 

62

28

 

 

III. FÉLÉV

Tárgy

Számonkérés

Félévi óraszám

Kreditérték

Tárgyfelvétel előfeltétele

Kollektív munkajog

Kollokvium

18

8

 

A közszolgálat munkajoga

Beszámoló

12

6

 

Munkaügyi igazságszolgáltatás

Beszámoló

10

4

 

A munkaügy hatósági ellenőrzése

Kollokvium

12

6

 

A munkaügyi nyilvántartás

Beszámoló

12

6

 

Összesen:

 

64

30

 

 

IV. FÉLÉV

Tárgy

Számonkérés

Félévi óraszám

Kreditérték

Tárgyfelvétel előfeltétele

Záróvizsgára felkészítő komplex ismeretek vizsgatárgyanként megadott tételsor alapján:

 

 

 

 

  • Munkaviszony dinamikája, az atipikus jogviszonyok

Beszámoló

6

7

 

  • Munkaviszony statikája

Beszámoló

6

7

 

  • Kollektív munkajog

Beszámoló

6

6

 

Szakdolgozat

 

 

10

 

Záróvizsga:

 

 

 

 

  • Szakdolgozatvédés

 

 

 

 

  • Szóbeli vizsga

 

 

 

 

Összesen:

 

 

30

 

Összes kredit:

 

 

120

 

 

 

JELENTKEZÉSI LAP

 

…………………………..………………………………………..

posztgraduális képzésre

 

Név: ...........................................................................

Születési név: ...............................................................

szül. megye: .........................................................

szül. hely: .......................................................................

Szül. ÉV/hó/nap: ..................................................................

Szig.sz.: ..............................................................

Adóazonosító jeL: ...............................................

Állampolgársága: .................................................

Anyja neve: ...................................................................................

Oklevelét kiállította: .......................................................................................................... (Intézmény)

................. év ........................... hó ........... nap .................................................................................szám alatt

Diploma sorszáma: …………………………… Tagozat (nappali, levelező, esti): ………………

Munkahely neve: ...................................................................................................................................................

címe: .................................................................................................................... Irányítószáma: ......................

Telefon: ...............................................

Mobil: ...................................................................................................

fax: ........................................................

e-mail (nyomtatott betűvel): .................................................................

Szeretnék Hírlevelet kapni az ELTE Jogi Továbbképző Intézet programjairól, rendezvényeiről, tanfolyamairól:      Igen – Nem (Kérjük, a megfelelő rész aláhúzásával jelölje)

Állandó Lakcím: ....................................................................................................................................................

Irányítószám: ...............................

Megye: .....................................................................................................

Értesítési (levelezési) cím (cég esetén annak neve is): .……………..............................................................

..........................................................................................................................................................................................

Irányítószám: ........................................

megye: ............................................................................................

             

 

 

Az önköltség átutalásáról szóló  számlát a

 

    1. cég (intézmény)

 

nevére: ..........................................................................................................

 

címére: ...........................................................................................................

 

adószámára: .............................................................................................

    2. saját nevemre és címemre

kérem kiállítani. (Kérjük, a megfelelő rész aláhúzásával jelölje)

 

KELT:.........................................................................................

………………………………………...

aláírás

 

 

 

0
0
0
s2sdefault

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információk

Rendben

Weboldalunk bizonyos területein sütiket („cookies”) alkalmazunk. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik egyebek mellett megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinnie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek az Ön által korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelnie, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint működjön, könnyen megtalálja az Ön által keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.