2020.07.14.-ei Ügyvivő Testületi ülés határozatai

59/2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a levezető elnök által 15. napirendi pontnak javasolt „Határozathozatal a SZEF képviselőjének a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács tagjai közé történő jelöléséről” című napirend ne önálló napirendként kerüljön tárgyalásra, hanem az eredeti napirend szerinti 10. napirendi pont kerüljön kiegészítésre e témával, önálló határozathozatal mellett.

60/2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy az 1. napirendi pont keretében, a határozati javaslatok sorrendjét megcserélik, így az első határozati javaslat a korábbi határozat visszavonásáról szól, míg a második határozati javaslat a Szövetségi Tanács ülés időpontjának meghatározásáról.  

61/2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy hatályon kívül helyezi az 55/2020. (VI.23.) SZEF ÜT határozatot.

62/2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF soron következő Szövetségi Tanács ülését a SZEF elnöke 2020. augusztus 18-ra hívja össze.

63/2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a 56/2020. (VI.23.) SZEF ÜT határozattal megállapított, a SZEF 2020. évi első Szövetségi Tanács ülésének napirendjét módosítja oly módon, hogy 7. napirendi pontként felveszi az „Autonóm Területi Szakszervezet (Miskolc) felvétele a SZEF tagszervezetei közé” című napirendet.

64/2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a 56/2020. (VI.23.) SZEF ÜT határozattal megállapított, a SZEF 2020. évi első Szövetségi Tanács ülésének napirendjét módosítja oly módon, hogy 8. napirendi pontként felveszi a SZEF Szövetségi Tanácsa beszámolójának elfogadása című napirendet.

65/2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy az SZEF 2020. évi első Szövetségi Tanács ülése elé terjeszti a SZEF SZMSZ-e 2. számú mellékletének szövegszerű módosítási javaslatát az alábbiak szerint. (A módosított szövegrész dőlt betűvel jelölve.)

 Szűcs Viktória, alelnök összhangban a SZEF 4 éves és éves programjával és munkatervével, felel a SZEF nemzetközi kapcsolatainak koordinálásáért, a nemzetközi képviseleti és együttműködési stratégia kialakításáért, különös tekintettel a nemzetközi tapasztalatcserék lehetőségének biztosításáért. Átadott hatáskörben ellátja a szervezési kutatási feladatok koordinálását, továbbá a progresszív társadalmi célokat megjelenítő projektek felügyeletét. A SZEF Ügyvivő Testületének döntése alapján ellátja az ETUC Végrehajtó Bizottságában a SZEF képviseletét. Feladata ellátása során, megkeresi az egyes tagszervezetek e kérdésben a SZEF-en belüli együttműködésbe bevonható testületeit, vezetőit és tagjait, a SZEF elnökének és a SZEF Ügyvivő Testületének javaslatokat tesz az általa koordinált feladatkörök SZEF szintű együttműködésének és fejlesztésének gyakorlati megvalósítására.

66/2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a Szövetségi Tanácsnak javasolt tagszervezeti tagdíj 2020. évi összege 150 Ft/szakszervezeti tag összegben kerül megállapításra.

67/2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF soron következő Szövetségi Tanács ülésének 5. napirendi pontja egyik határozati javaslataként a SZEF elnök terjessze be a Szövetségi Tanács elé a SZEF alelnökeinek és FEB tagjainak az alábbi tiszteletdíjak megállapítását, 2020. január 1-től történő, alábbiak szerinti megállapítását.

- a SZEF alelnöki javadalmazást a korábban megállapított bruttó 140.000 Ft/fő/hó összegét 1.320.000 Ft/fő/év bruttó összegre szükséges módosítani,

- a SZEF FEB tagjainak korábban megállapított bruttó 87.500 Ft/fő/hó összegét bruttó 712.500 Ft/fő/év összegre szükséges módosítani.

A SZEF ÜT javasolja a SZEF Szövetségi Tanácsának, hogy hozzon határozatot arról is, hogy a 2021. évi költségvetési lehetőségek megismerését követően módosítsa a tiszteletdíjakat. Jelen előterjesztés a SZEF Ügyvivő Testületének 30/2020-as számú határozatot módosítja.

68/2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF soron következő Szövetségi Tanács ülésének 5. napirendi pontja egyik határozati javaslataként a Szövetségi Tanács elé a SZEF elnök terjessze be, hogy a FEB elnökének 2019. november 8-ai, a SZEF XVIII. Kongresszusán történő megválasztásától kezdődően évi 1.050.000 Ft.  keretösszegű díjazás kerüljön megállapításra.

69/2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a jelen előterjesztés mellékeltét képező, a SZEF 2020. évi programja és cselekvési terve című dokumentumot, a dr. Dúló Károly által tett kiegészítéssel, a SZEF elnöke terjessze be jóváhagyásra a SZEF Szövetségi Tanácsa elé.

70./2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete jelen határozatában felhatalmazza a SZEF elnökét arra, hogy a SZEF alelnökeinek bevonásával a SZEF Szövetségi Tanácsa két kongresszus közötti működéséről készített beszámoló tervezetét készítse el és azt terjessze a SZEF 2020. évi első Szövetségi Tanács ülése elé. A SZEF Ügyvivő Testülete a beszámoló tervezet tematikájaként a SZEF Szövetségi Tanácsa 2019. szeptember 21-ei ülésén és a 2020. évi első ülésén végzett feladatok bemutatását határozza meg. Továbbá meghatározza, hogy a tervezethez, mellékletként, becsatolásra kerüljön a SZEF Ügyvivő Testületének a SZEF Szövetségi Tanácsa számára készített beszámolója is.

71./2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy tagszervezeti szavazatával a SZEF megerősíti támogatását az ETUC felé, mely szerint a méltányos európai minimálbér javasolt küszöbértéke az átlagbér 50%-a és a medián bér 60%-a legyen, és minden tagországban egyenként kerülne kiszámításra a jelen határozathoz tartozó írásbeli előterjesztésben foglaltaknak megfelelően az európai minimálbér bevezetése kérdésében.

72./2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a Kongresszus Előkészítő Bizottság elnökének (vezetőjének) Csóti Csabát választja meg.

73./2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a FŐÉT Bizottságokba a következő kollégákat delegálja:

1.Közszolgáltatások, beleértve a közösségi közlekedést, a város működésével kapcsolatos ügyeket, a területfejlesztési és logisztikai kérdéseket is.

- Boros Péterné,
- dr. Sebes József

2.Közfeladatok, beleértve a város lakóinak a közintézményeken keresztül nyújtott szolgáltatásokat, valamint a hatósági, okmányirodai ügyintézést is.

 - Árva János,
- Sipos László,
- Köves Ferenc,
- Dobrovits Orsolya

 3.Foglalkoztatáspolitika, képzés, szakképzés.

- Gosztonyi Gábor
- Fehér József

  4.Okosváros (smart city), zöId gazdaság, beleértve a vállalkozósfejlesztési, gazdaságfejlesztési, munkavédelmi kérdéseket is.

- dr. Agg Géza,

 5.Eseti bizottságok:

 5.1. Bölcsődei-óvodai eseti bizottság

- Szűcs Viktória
- Totyik Tamás

  5.2. Közfoglalkoztatotti bér emelése (kiegészítése) kérdését vizsgáló eseti bizottság

-Dobrovits Orsolya

74./2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsba a SZEF jelenlegi elnökét, Csóti Csabát delegálja.

2020.06.23-ai Ügyvivő Testületi ülés határozatai

50/2020. (VI.23.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF Ügyvivő Testülete 2020. március 4-én, 11/2020. sz. alatt meghozott határozatát úgy módosítja, hogy a SZEF Kongresszusi Előkészítő Bizottságában a SZEF Irodavezetője helyét 2020. június 23-ától a SZEF Szervezési Titkára tölti be.

51/2020. (VI.23.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF XIX., 2020. évi kongresszusát a SZEF elnöke 2020. szeptember 12. napjára hívja össze.

52/2020. (VI.23.) SZEF ÜT határozat:

SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a XIX., 2020. évi kongresszusának napirendjeit meghatározó 13/2020. (III.04.) SZEF ÜT határozatot módosítja, és az alábbi szövegszerű napirendet fogadja el.

Napirend előtt:

- Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése és annak elfogadása.
- Javaslat a kongresszus ügyrendjére, tisztségviselőire, bizottságaira és azok személyi összetételére.
- A kongresszus tisztségviselőinek megválasztása.

Délelőtt:

Megemlékezés a SZEF 1990. június 8-ai alapításáról, meghívottak köszöntője.

Délután:

1. A FEB véleménye a SZEF 2019. évi költségvetése végrehajtásáról, gazdálkodásáról elkészített mérleg- és eredmény-kimutatásról
2. A SZEF Ügyvivő Testülete által 42/2020. (V.7.) határozati számon elfogadott döntés beterjesztése megerősítésre a SZEF 2019. évi költségvetése végrehajtásáról, gazdálkodásáról, mérleg- és eredmény-kimutatásáról
3. A FEB véleménye a SZEF 2020. évi költségvetés tervezetéről
4. A SZEF Ügyvivő Testülete által 42/2020. (V.7.) határozati számon elfogadott döntés beterjesztése megerősítésre a SZEF 2020. évi költségvetés tervezetéről
5. A Szövetségi Tanács beszámolója az előző Kongresszus óta eltelt időszakban végzett munkáról.
6. Lemondás miatt megüresedett Ügyvivő Testületi helyre történő jelölés és választás
7. Kongresszusi zárónyilatkozat elfogadása az aktuális szakszervezetpolitikai kérdésekről.

53/2020. (VI.23.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a XIX., 2020. évi kongresszusának 8. napirendje szerinti kongresszusi zárónyilatkozat tervezetének megfogalmazásával a Kongresszusi Előkészítő Bizottságot bízza meg.

54/2020. (VI.23.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete a következő 5 főt bízza meg, mint Jelölést Előkészítő Bizottságot a SZEF XIX. Kongresszusával kapcsolatos jelölési folyamat koordinálásával: Budainé Mayer Renáta (HMTSZSZ), Csőke Csaba (SZEFIT), Nagy József (KSZSZ), Németh Béla (PSZ), dr. Véber János Balázs (KKDSZ)

55/2020. (VI.23.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF soron következő Szövetségi Tanács ülésének időpontját a SZEF Ügyvivő Testülete a SZEF elnöke által kiírt távszavazás keretében határozza meg.

56/2020. (VI.23.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF 2020. évi, XIX. Kongresszusának időpontja előtt megrendezendő Szövetségi Tanács napirendje megegyezik a 15/2020. (III.04.) SZEF ÜT határozatban foglalt napirenddel, azzal a módosítással, hogy a hivatkozott számú határozat szerinti 2. és 3. napirend közé egy új napirend felvételére kerül sor. Az új napirend megnevezése: Döntés a SZEF Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú mellékletének módosításáról.

A jelen határozat szerint módosított napirend:

Napirend előtt: A Mandátummegállapító Bizottság jelentésének elfogadása a 2020. évi taglétszámokról és mandátumszámokról

1. Az Ügyvivő Testület Beszámolója a SZEF Szövetségi Tanács számára az előző Kongresszus óta végzett munkáról;
2. A Felügyelő Bizottság tájékoztatója a Szövetségi Tanács számára az előző Kongresszus óta végzett tevékenységéről;
3. Döntés a SZEF Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú mellékletének módosításáról;
4. Döntés a SZEF 2020. évi tagdíjának mértékéről;
5. Javaslat és döntés a SZEF tisztségviselők díjazásának megállapításáról, ill. módosításáról;
6. A SZEF 2020. évi programja és cselekvési terve.

57/2020. (VI.23.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF Ügyvivő Testülete két Szövetségi Tanács ülés közötti időszakról szóló beszámolójának 19/2020. (III.04.) SZEF ÜT határozat szerint elfogadott szövegét - a már elfogadott beszámoló szerkezetének fenntartásával - úgy fogadja el, hogy azt kiegészíti a 4. oldal 3. bekezdésében. A kiegészítés szövege a következő: „A SZEF Nyugdíjas Választmányának elnöke a FERPA elnökeként vezette a szervezet Irányító Bizottságának és Végrehajtó Bizottságának üléseit, valamint ilyen minőségében tagként részt vett az ETUC Végrehajtó Bizottságának ülésein is.”

58/2020. (VI.23.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF Ügyvivő Testülete két Szövetségi Tanács ülés közötti időszakról szóló beszámolójának 19/2020. (III.04.) SZEF ÜT határozat szerint elfogadott szövegét, a már elfogadott beszámoló szerkezetének fenntartásával, a SZEF elnöke az alelnökök bevonásával bővítse ki és terjessze a SZEF Szövetségi Tanácsa elé.

2020.06.06-ai távszavazás határozata

49/2020. VI. 6. SZEF ÜT Határozat

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy Lázár Andrásnak, a SZEF volt Ügyvivő Testületi Tagjának temetési költségeihez 100.000 Ft-tal hozzájárul.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információk

Rendben

Weboldalunk bizonyos területein sütiket („cookies”) alkalmazunk. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik egyebek mellett megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinnie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek az Ön által korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelnie, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint működjön, könnyen megtalálja az Ön által keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.