2021.05.18-i Ügyvivő Testületi ülés határozatai

35/2021.V.18. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy az AÉSZ Kft. 2020. évi mérlegbeszámolóját és üzleti jelentését elfogadja, annak hivatalos elfogadására a Kft. taggyűlésén a SZEF elnökét felhatalmazza.  

36/2021.V.18. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy az Alapszabály-szerkesztő Bizottság 2021 június 24-ig készítse el a eszámolóját az Ügyvivő Testület számára. A SZEF Ügyvivő Testület kötelezi magát arra, hogy 2021 június 29-én az Ügyvivő Testület részletes vitát folytat arról, hogy milyen ütemezéssel és milyen szerkezettel végezhető el a szövegszerű alapszabály módosító javaslat elkészítése. Erre az ülésre a SZEF Ügyvivő Testülete meghívással él a SZEF Alapszabály-szerkesztő Bizottságának tagjai felé.  

2021.05.08-án zárult távszavazás eredménye

34/2021.V.08. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF Ügyvivő Testületének 2021. március 30-ai üléséről készült jegyzőkönyvet elfogadja.

2021.04.20-i Ügyvivő Testületi ülés határozatai

26/2021.IV.20. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a jelen előterjesztéshez mellékelt 2020. évi költségvetési beszámolót és kiegészítő mellékletét a SZEF 2021. évi XX. Kongresszusa számára be-nyújtja, azt a Kongresszus számára elfogadásra javasolja.

27/2021.IV.20. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a 2021 április 20-i SZEF Ügyvivő Testület ülés 2. napirendi pontjához tartozó mellékletekben a költségvetés 273. Egyéb támogatások sorában a 2021. évre tervezett 100.000 (Egyszázezer) forint keretösszeget 500.000 (Ötszázezer) forint keret-összegre emeli fel.

28/2021.IV.20. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a jelen előterjesztéshez mellékelt 2021. évi költségvetési tervet és annak szöveges magyarázatokkal ellátott változatát a SZEF 2021. évi XX. Kongresszusa számára benyújtja, azt a Kongresszus számára elfogadásra javasolja

29/2021.IV.20. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF 2021. évi XX. Kongresszusa számára javasolja, hogy hozzon határozatot arra vonatkozóan, hogy a 2022. évben a SZEF 2022. évi költség-vetési tervének elfogadásáig időarányosan a 2021. évi tervezett költségvetés maximum 1/12 része kerülhessen havonta felhasználásra, annak figyelembevételével, hogy ez az elv nem érintheti a költ-ségvetési tervezésen kívülről származó, az adott hónapokban realizálódó nem tervezett pályázati for-rások felhasználását.

30/2021.IV.20. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy megbízza a SZEF elnökét azzal, hogy 2021. április 30-ig keresse meg a KOMT MVO ügyvivőjét és tájékoztassa a SZEF azon elhatározásáról, hogy a 2021. év folyamán a KOMT kereti között megkereséssel kíván élni a közszolgálati jogállás-változás kormányzati terveivel, illetve a közép és felső szintű érdekegyeztetés intézményi hiányossá-gaival kapcsolatban. A SZEF elnöke 2021. május 20 – június 10 között, a tagszervezetek megkeresé-sével, mérje fel a SZEF tagszervezetek számára e téren jelenleg adott és hiányzó intézményes lehető-ségeket, majd a felmérés eredményét egységes szerkezetbe foglalva adjon számot ennek eredményéről a SZEF Ügyvivő Testületének, mely ez alapján meghozza döntését a KOMT MVO keretein belül történő kezdeményezés elindításáról.

31/2021.IV.20. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy - tekintettel a fennálló pandémiás helyzetre - felkéri a SZEF Mandátum-megállapító Bizottságát, hogy a SZEF Alapszabályában rögzített taglét-szám-ellenőrzési határidőn túl, 2021. október 30-áig végezze el a helyszíni ellenőrzést az EDFSZ és a KSZ esetében és az ellenőrzés eredményéről írásban tájékoztassa a SZEF ügyvivő Testületét.

32/2021.IV.20. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF elnöke által 2021. március 26 – ápri-lis 15. között a jelen határozat előterjesztésében szereplő hivatalos nyilatkozatban foglalt állásponttal egyetért, továbbá a jelen előterjesztésben ismertetett kongresszusi napirend megfogalmazásának pon-tosítását jóváhagyja.

33/2021.IV.20. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF elnöke lépjen fel annak érdekében, hogy az ORMB-ben, a Kjt. hatálya alól 2021-ben kiszervezett ágazatok esetében a reprezentativitás ne kerüljön megállapításra. 

2021.03.30-i Ügyvivő Testületi ülés határozatai

 15/2021.III.30. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, 06. /2021. I.19. SZEF ÜT határozattal a SZEF 2021. május 15-re kitűzött XX. kongresszusát az „502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről rendelkezésének betartása mellett online bonyolítja le. 

16/2021.III.30. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a 2021. május 15-re kitűzött online XX. SZEF Kongresszus az alábbi napirendekkel kerüljön megrendezésre:

Napirend előtt
Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése és annak elfogadása
Javaslat a kongresszus ügyrendjére, tisztségviselőire, bizottságaira és azok személyi összetételére, A kongresszus tisztségviselőinek megválasztása

Napirendi pontok
1.Beszámoló a SZEF 2020. évi költségvetése végrehajtásáról, gazdálkodásáról, mérleg- és eredmény-kimutatás
2.A FEB véleménye a SZEF 2020. évi költségvetése végrehajtásáról, gazdálkodásáról elkészített mér-leg- és eredmény-kimutatásról
3.Javaslat és döntés a SZEF 2021. évi költségvetés tervezetéről
4.A FEB véleménye a SZEF 2021. évi költségvetés tervezetéről
5.A Szövetségi Tanács beszámolója az előző Kongresszus óta eltelt időszakban végzett munkáról
6.A FEB beszámolója az előző Kongresszus óta eltelt időszakban végzett munkáról
7. Kongresszusi zárónyilatkozat elfogadása

17/2021.III.30. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a XX. 2021. évi kongresszus zárónyilatkozat tervezetének megfogalmazásával a Kongresszusi előkészítő Bizottságot bízza meg.

18/2021.III.30. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF soron következő Szövetségi Tanács ülését a SZEF elnöke 2021. április 13-ára hívja össze. Az ülés megtartására, az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről rendelkezéseinek betartása mellett, online kerül sor, az alábbi napirendek szerint:

Napirend előtt
A Mandátummegállapító Bizottság jelentésének elfogadása a 2020. évi taglétszámokról és mandátum számokról. (SZEF Alapszabálya 26. e., 49/A, 83. és SZEF SZMSZ 11. b. pontok alapján.)

Levezető elnök, jegyzőkönyv vezető és 2 (azaz kettő) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása. (SZEF Alapszabálya 57. pontjai, továbbá a SZEF SZMSZ-e 24. a. pontja alapján.)

Napirendi pontok
1. Az Ügyvivő Testület Beszámolója a SZEF Szövetségi Tanács számára az előző Kongresszus óta végzett munkáról
2. A Felügyelő Bizottság tájékoztatója a Szövetségi Tanács számára az előző Kongresszus óta végzett tevékenységéről
3. Döntés a SZEF 2021. évi tagdíjának mértékéről
4. Döntés a SZEF 2021. évi programjáról és cselekvési tervéről
5. Döntés a SZEF Szövetségi Tanácsa által a SZEF 2021. évi (XX.) Kongresszusa számára benyújtandó beszámolójáról.
6. Felhatalmazás megadása a SZEF elnökének a Budapest, Garay u. 36. sz. alatti ingatlan 2021. évi értékesítése kapcsán.

19/2021.III.30. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF Ügyvivő Testülete két Szövetségi Tanács ülés közötti időszakról szóló beszámolójának tervezetét elfogadja, annak a Szövetségi Tanács ülés elé terjesztését támogatja.

20/2021.III.30. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a Szövetségi Tanácsnak javasolt tagszervezeti tagdíj 2021. évi összege 150 Ft/szakszervezeti tag/év legyen.

21/2021.III.30. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező beszámoló-tervezetet javasolja a SZEF Szövetségi Tanácsa számára a SZEF XX. Kongresszusa elé benyújtani.

22/2021.III.30. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a jelen előterjesztés mellékeltét képező, a SZEF 2021. évi programja és cselekvési terve című dokumentumot a SZEF elnöke terjessze be elfogadásra a SZEF Szövetségi Tanácsa elé.

23/2021.III.30. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy javasolja a SZEF Szövetségi Tanácsának, a SZEF elnökének felhatalmazását a Garay u. 36. sz. alatti ingatlan 220 millió Ft összértékű adásvételi szerződésének aláírására a 2021. évben, annak figyelembevételével, hogy a befolyó vételár felhasználásról a SZEF Szövetségi Tanács jogosult rendelkezni.

24/2021.III.30. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a jelen határozathoz benyújtott előterjesztés alapján a SZEF 2021. évi költségvetésének tervezése kapcsán -az alábbi irányelveket fogadja el.

- a SZEF iroda működtetése kapcsán kerüljenek felülvizsgálatra a külső szolgáltatói szerződések és ahol erre lehetőség nyílik, 2021. július 1-vel alacsonyabb költséggel számoljon a SZEF Iroda a költségvetés tervezése során,
- a 2021. évben az ún. „tagszakszervezetei támogatás” nem kerül tervezésre,
- a 2021. évre ne kerüljön tervezésre koordinátori díjazás, kerüljön tervezésre továbbra is a 2021. évben az oktatási – képzési költség, mint kiemelt projekt, összhangban a SZEF Szövetségi Tanácsa elé terjesztendő 2021. évi stratégiai tervvel.

25/2021.III.30. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF elnöke által 2021. január 15 – március 25. között a jelen határozat előterjesztésében szereplő hivatalos nyilatkozatokban foglalt álláspontokkal egyetért.   

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információk

Rendben

Weboldalunk bizonyos területein sütiket („cookies”) alkalmazunk. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik egyebek mellett megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinnie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek az Ön által korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelnie, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint működjön, könnyen megtalálja az Ön által keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.