2020.04.27-ei távszavazás határozata

37/2020. (IV. 27) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF Ügyvivő Testülete támogatja az ETUC autonóm keretszerződést megkötését a digitalizációról a BUSINESSEUROPE-al, az UEAPME-vel és a CEEP-vel"

2020.04.02-ai Ügyvivő Testületi ülés határozatai

25/2020. (IV.02.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy az 1-es napirendi pontra vonatkozó határozati javaslatot bontsák két részre és erről így szavazzanak.

26/2020. (IV.02.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF Ügyvivő Testülete 1/2020. (II.4.) sz. határozatát, mely a SZEF XIX. Kongresszusát 2020. április 24-ére határozta meg, a jelen határozat előterjesztésében meghatározott okok miatt hatályon kívül helyezi, és a SZEF XIX. kongresszusának új időpontját 2020. május 29-ében határozza meg.

27/2020. (IV.02.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF Ügyvivő Testülete 15/2020. (III.4.) sz. határozatát, mellyel a SZEF 2020. évi Szövetségi Tanács ülését 2020. április 7-ében határozta meg, a jelen határozat előterjesztésében meghatározott okok miatt hatályon kívül helyezi. A SZEF Ügyvivő Testülete egyúttal jelen határozat keretén belül megbízza a SZEF elnökét azzal, hogy a SZEF Alapszabályának rendelkezéseiből következő határidők betartása mellett tegyen javaslatot a SZEF Ügyvivő Testületének a Szövetségi Tanács ülés megtartásának új időpontjára és javaslatát elektronikus távszavazás útján terjessze elő határozathozatalra a SZEF Ügyvivő Testülete elé.

28/2020. (IV.02.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF elnöke 2020. március 11 – 21. között a koronavírus járvány munkaügyi és foglalkoztatáspolitikai kérdésekben tett, a jelen határozat előterjesztésében szereplő hivatalos nyilatkozatokban, megkeresésekben foglalt követelésekkel egyetért

29/2020. (IV.02.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy támogatólag foglal állást a SZEF elnökének, mint a bejegyzett tulajdonosi jogot képviselőnek az AÉSZ Kft. 2020. március 18-án képviselt és a másik két tulajdonosi képviselővel egybehangzó álláspontjával kapcsoltban, mely a 2020. évi, a tulajdonosoknak fizetendő bérleti díj összegét az AÉSZ eredeti üzleti tervéhez képest 50%-al alacsonyabb összegben állapítja meg.

30/2020. (IV.02.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF Ügyvivő Testülete által a SZEF 2020. évi költségvetésének koncepcióját elfogadó 5/2020. (II.04.) sz. határozatában foglaltakat az alábbiak szerint módosítja:

1. A hivatkozott határozat 2. pontjában a SZEF a tagszervezeti tisztségviselők számára szervezett szakszervezeti képzések keretösszegét a 2020. év vonatkozásában 5,75 millió Ft-ról 3,1 millió Ft-ra szükséges csökkenteni.
2. A hivatkozott határozat 3. pontja szerint a SZEF ifjúsági szervezetének, a SZEFIT-nek programok rendezését lehetővé tevő támogatására a 2020. év vonatkozásában a 4 millió Ft-os keretösszegről 2,26 millió Ft-ra szükséges csökkenteni.
3. A hivatkozott határozat 5. pontja szerint:
- a SZEF alelnöki javadalmazást a tervezett 175.000 Ft/fő bruttó összegről 100.000 Ft/fő bruttó összegre szükséges csökkenteni,
- a SZEF FEB tagjainak tervezett 100.000 Ft/fő bruttó összegét 50.000 Ft/fő összegre szükséges csökkenteni,
- a SZEF FEB elnökének tervezett 150.000 Ft/fő bruttó összegét 75.000 Ft-ra szükséges csökkenteni,
- a KOMT ügyvivő számára tervezett 150.000 Ft bruttó összeget szükségessé válik a költségvetésből törölni.
4. A hivatkozott határozata 6. pontját, mely szerint a 2020. május 1-e költségeire 1.650.000 Ft bruttó összeget kell tervezni, szükséges törölni.

31/2020. (IV.02.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy Papp-Nagy Viktória előzetesen megküldésre került 4. Napirendi ponthoz tartozó módosító javaslatát támogatják.

32/2020. (IV.02.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF 2020. évi költségvetési tervének elfogadásáról és a SZEF XIX. kongresszusa elé terjesztéséről szóló 16/2020. (III.4.) sz. SZEF ÜT határozatot úgy módosítja, hogy az elfogadott határozat szerinti költségvetési tételeket a jelen előterjesztés mellékletében szereplő változtatások átvezetésével szükséges benyújtani a SZEF XIX. Kongresszusának.

33/2020. (IV.02.) SZEF ÜT határozat:

 A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF kiegyensúlyozott és biztonságos 2020. évi gazdálkodásának érdekében javasolja a SZEF XIX. kongresszusának, hogy a 2020. évi költségvetési terv elfogadása mellett hozzon határozatot arról, hogy a

- jubileumi rendezvény költségei, melyek több költségvetési sorban összesen 2.078.000 Ft összeget tesznek ki,
- a 272. költségvetési sorban szereplő koordinációkon keresztül lekérhető támogatások, melyek tervezett összege 3.000.000 Ft,
- a 273. sorban szereplő egyéb támogatások tétel, melynek összege 200.000 Ft,
- a 271/c. sorban szereplő, a tagszervezeteke számára az OKÉT támogatás megérkezését követően nyújtandó pénzbeli támogatások 13.093.995 Ft-os összege.
- negyedik negyedévétől (október-november-december) kerüljön kifizetésre, amennyiben a bevételi oldalon tervezett 2020. évi OKÉT támogatás 100 millió forintos összege és az ingatlan bérleti díjként kapott 20 millió forint addig megérkezik a SZEF számlájára. A tagdíj alapú támogatások kifizetésének további feltétele, hogy a tagszervezet 2020. harmadik negyedévének végéig eleget tett az éves tagdíjfizetési kötelezettségének.

34/2020. (IV.02.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy elfogadja a Mandátummegállapító Bizottság jelentését és az azon alapuló mandátumkiosztást a Szövetségi Tanács elé terjeszti.A SZEF Ügyvivő Testület továbbá hiánypótlásra hívja fel a három, igazolt taglétszámmal nem rendelkező SZEF tagszervezetet azzal a kitétellel, hogy amennyiben az érintett tagszervezetek ennek legkésőbb 2020. szeptember 30-ig nem tesznek eleget, úgy a 2020. negyedik negyedévében kifizethető taglétszámarányos támogatás kifizetését részükre a SZEF megtagadja.

35/2020. (IV.02.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF Alapszabály jogharmonizációs felülvizsgálatának és a SZEF szerkezeti reformjának elősegítése céljából Alapszabály Szerkesztő Bizottságot hoz létre az alábbi személyek részvételével.

- Szabó Zsuzsa, a SZEF Szövetségi Tanácsa felhatalmazása értelmében alapszabály szerkesztését felügyelő SZEF alelnök.
- Fehér József, MKKSZ,
- Kerék Eszter, SZEFIT,
- Majoros András, BRDSZ,
- Papp Katalin, KKDSZ,
- Szűcs Viktória, BDDSZ,
- Tarnay Attila, PSZ, a bizottsági munka koordinálásra a SZEF Ügyvivő Testülete 7/2020. (II.04.) sz. határozatával megbízott személy,

 A jelen határozat részeként a SZEF Ügyvivő Testülete kimondja azt is, hogy az Alapszabály Szerkesztő Bizottságnak munkája során az alábbi ütemtervet kell követnie:

1. A SZEF Alapszabályának, SZMSZ-ének és az SZMSZ 1. számú mellékletének, a választási szabályzatnak a felülvizsgálata az e dokumentumokban meglévő ellentmondások megszüntetésére történő javaslattétel. (Jogharmonizáció.)

E munka során a SZEF Felügyelőbizottsága javaslatait felhasználva, a SZEF jogászának segítségét igénybe véve az ASZ felülvizsgálatára megalakuló bizottság gyűjtse össze a tagszervezeti javaslatokat.

2. A beérkező javaslatokból készítsen a jogharmonizációra vonatkozó előterjesztést a bizottság az ÜT részére. Az ÜT általi elfogadás esetén az ÜT kiküldi véleményezésre a tagszervezeteknek e koncepcionális javaslatot.
3. A véleményezés után készíti el a bizottság a végleges változatot. Az ÜT pedig dönt a módosítás Kongresszus elé terjesztéséről vagy arról, hogy a jogharmonizációs javaslatok a szerkezeti módosításokkal együtt kerüljenek majd csak kongresszus elé.
4. Az ASZ felülvizsgálatára megalakuló bizottság kérje be a SZEF tagszervezeteitől a SZEF szervezeti felépítésére, döntéshozatali mechanizmusára vonatkozó írásbeli javaslatait.
5. A beérkező javaslatokból készítsen előterjesztést a bizottság az ÜT részére. Elfogadás esetén ezt a koncepciót is az ÜT küldi ki véleményezésre a tagszervezeteknek.
6. A véleményezés után készíti el a bizottság a szervezeti felépítésre és a döntéshozatali mechanizmusra vonatkozó végleges módosítási változatot. Az ÜT dönt a módosítás Kongresszus elé kerüléséről.

 Az elfogadott ütemezést, tekintettel a jelenlegi járványhelyzet kiszámíthatatlanságára, a SZEF Ügyvivő Testülete nem köti konkrét dátumokhoz, azok meghatározását a bizottság hatáskörébe utalja, ugyanakkor felhívja a bizottság tagjait, hogy törekedjenek arra, hogy a 2021. évben a SZEF évi rendes vagy külön e célból összehívott kongresszusa az alapszabály-módosítást el tudja végezni.

36/2020. (IV.02.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a Szatmári Lajos alelnök felügyeletével elkészült és a jelen határozathoz tartozó előterjesztés mellékleteként benyújtott oktatási koncepciót elfogadja és a 2020-2021. évben a SZEF oktatási feladatait e koncepcióval összhangban határozza meg ellátni.

2020.03.11-ei távszavazás határozata

24/2020. (III.11.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete a tagszervezetek és rétegszervezetek delegálásai alapján a következő 5 főt bízza meg, mint Jelölést Előkészítő Bizottságot a SZEF XIX. Kongresszusával kapcsolatos jelölési folyamat koordinálásával: Budainé Mayer Renáta (HMTSZSZ), Csőke Csaba (SZEFIT), Nagy József (KSZSZ), Németh Béla (PSZ), dr. Véber János Balázs (KKDSZ).

2020.03.03-ai Ügyvivő Testületi ülés határozati

11/2020. (III.03.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF XIX. Kongresszusának Kongresszust Előkésztő Bizottsága tagjainak a SZEF elnökét és négy alelnökét, valamint a SZEF Irodavezetőjét és Irodavezetői asszisztensét választja meg. Az Ügyvivő Testület egyben felhatalmazza a Kongresszust Előkésztő Bizottságot, hogy készítse elő a Kongresszus ügyrendjét és azt határidőben küldje meg a kongresszusi küldöttek részére.

12/2020. (III.03.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF soron következő, 2020. április 24-ére összehívott XIX. SZEF Kongresszus az eredeti előterjesztésben szereplő napirendi pontokat kiegészíti egy ponttal. A 7. napirendi a „Lemondás miatt megüresedett Ügyvivő Testületi helyre történő jelölés és választás” lesz.

13/2020. (III.03.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF soron következő, 2020. április 24-ére összehívott XIX. SZEF Kongresszus az alábbi napirendekkel kerüljön megrendezésre:

Napirend előtt: Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése és annak elfogadása

Javaslat a kongresszus ügyrendjére, tisztségviselőire, bizottságaira és azok személyi összetételére, A kongresszus tisztségviselőinek megválasztása.

1. Beszámoló a SZEF 2019. évi költségvetése végrehajtásáról, gazdálkodásáról, mérleg- és eredmény-kimutatás.
2. A FEB véleménye a SZEF 2019. évi költségvetése végrehajtásáról, gazdálkodásáról elkészített mérleg- és eredmény-kimutatásról.
3. Javaslat és döntés a SZEF 2020. évi költségvetés tervezetéről.
4. A FEB véleménye a SZEF 2020. évi költségvetés tervezetéről.
5. A Szövetségi Tanács beszámolója az előző Kongresszus óta eltelt időszakban végzett munkáról.
6. A FEB beszámolója az előző Kongresszus óta eltelt időszakban végzett munkáról.
7. Lemondás miatt megüresedett Ügyvivő Testületi helyre történő jelölés és választás.

14/2020. (III.03.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete 2020. 03.03-án határozatot hoz arról, hogy a SZEF 2020.04. 07-ei Szövetségi Tanács ülésének napirendjét kiegészíti egy utolsó ponttal, mely pontban a SZEF Szövetségi Tanácsa az érintett ügyvivő lemondását elfogadja, ennek a pontos megfogalmazására felhatalmazást ad az elnöknek.

15/2020. (III.03.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF soron következő Szövetségi Tanács ülését a SZEF elnöke 2020. április 7-ére hívja össze, az alábbi napirendek szerint:

Napirend előtt: A Mandátummegállapító Bizottság jelentésének elfogadása a 2020. évi taglétszámokról és mandátumszámokról.

1. Az Ügyvivő Testület Beszámolója a SZEF Szövetségi Tanács számára az előző Kongresszus óta végzett munkáról.
2. A Felügyelő Bizottság tájékoztatója a Szövetségi Tanács számára az előző Kongresszus óta végzett tevékenységéről.
3. Döntés a SZEF 2020. évi tagdíjának mértékéről.
4. Javaslat és döntés a SZEF tisztségviselők díjazásának megállapításáról, ill. módosításáról.
5. A SZEF 2020. évi programja és cselekvési terve.
6. Tájékoztatás ügyvivő testületi tag lemondásáról.

16/2020. (III.03.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF 2019. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) a SZEF választott könyvvizsgálója által igazolt és jóváhagyott verziójának a XIX. Kongresszus elé terjesztését jóváhagyja.

17/2020. (III.03.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF 2020. évi költségvetés tervezetét elfogadja, annak a Mandátummegállapító Bizottság jelentésének elfogadását és a technikai módosítások átvezetését követően véglegesített verziójának a XIX. Kongresszus elé terjesztését jóváhagyja.

18/2020. (III.03.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF 2020. évi programtervezetét az elhangzott módosításokkal elfogadja, annak a Szövetségi Tanács ülés elé terjesztését támogatja.

19/2020. (III.03.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF Ügyvivő Testülete két Szövetségi Tanács ülés közötti időszakról szóló beszámolójának tervezetét elfogadja, annak a Szövetségi Tanács ülés elé terjesztését támogatja, dr. Mayer Lajos szövegszerű javaslatával kiegészítve.

20/2020. (III.03.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy felhatalmazza a SZEF elnökét, hogy elkészítse a Szövetségi Tanács által a Kongresszus elé terjesztendő beszámoló tervezetét és ezt az Ügyvivő Testület elé elektronikus szavazás útján benyújtsa.

21/2020. (III.03.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a 2020.03.03-ai Ügyvivő Testületi ülés 9. napirendi pontja szerint a SZEF Alapszabály felülvizsgálatának ütemtervéről és az Alapszabály-szerkesztő Bizottság létrehozásáról szóló előterjesztés ügyében az elnök várhatóan hét- tíz napon belül elektronikus szavazást ír ki és az elektronikus szavazás keretében kerül elfogadásra az ütemterv.

22/2020. (III.03.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról. hogy a 2020. 03.03-ai ülésének 10. napirendi pontja szerint a BRDSZ, MKKSZ kezdeményezésére adandó válasz során figyelembe veszi dr. Csonka László álláspontját, illetve az Ügyvivő Testületi ülésen elhangzottakat és a SZEF Iroda Szatmári Lajos alelnökkel és Csóti Csaba elnökkel együttműködve elkészíti a választ az itt elhangzottak alapján.

23/2020. (III.03.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról. hogy támogatja az MKKSZ, mint tagszervezetének törekvését, de a SZEF egészére nézve nem feltétlenül ezt látja elsődlegesnek a közszolgálati terület bérezésének rendezésére.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információk

Rendben

Weboldalunk bizonyos területein sütiket („cookies”) alkalmazunk. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik egyebek mellett megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinnie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek az Ön által korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelnie, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint működjön, könnyen megtalálja az Ön által keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.