2020.09.29-ei Ügyvivő Testületi ülés határozatai

77/2020. IX. 29. SZEF ÜT Határozat

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy SZEF elnöke által az AÉSZ Kft. 2020. szeptember 25-ei tulajdonosi értekezletén az AÉSZ Kft. 2019. évi, a jelen határozathoz tartozó előterjesztés mellékleteként megismert mérlegbeszámolóját és üzleti jelentését elfogadó döntését, összhangban a SZEF Alapszabálya 62. k. és 71. f. pontjának rendelkezéseivel, jóváhagyja.

78/2020. IX. 29. SZEF ÜT Határozat

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF Ügyvivő Testületének 44/2020. (V.7.) sz. határozatával elfogadott SZEF 2020. évi költségvetési tervében a 271/c. költségvetési sorhoz kapcsolódó szöveges rész második mondatából törli az „és az ingatlan bérleti díjként kapott 20 millió forint” részt, Továbbá a harmadik mondaton belül a” 2020. harmadik negyedévéig szövegrész helyett, a 2020. október 15-ig szövegrészt” határozza meg.  

79/2020. IX. 29. SZEF ÜT Határozat

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF Ügyvivő Testületének 44/2020. (V.7.) sz. határozatával elfogadott SZEF 2020. évi költségvetési tervében a 271/c. költségvetési soron nevesített 13.094 ezer Ft keretösszeget 13.241 ezer Ft-ra módosítja.

80/2020. IX. 29. SZEF ÜT Határozat

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF Ügyvivő Testülete nevében a SZEF elnöke intézzen megkeresést közvetlenül Magyarország miniszterelnökéhez a Kjt. 61. § (3) hatályon kívül helyezéséből bekövetkezett és a közszolgálatban dolgozók jelentős körét érintő joghátrány megszüntetése céljából oly módon, hogy a hatályát vesztett bekezdésnek a Kjt-be történő szabályozása, vagy az annak tartalmára vonatkozó kormányrendeleti szintű ismételt szabályozására kerüljön sor.

81/2020. IX. 29. SZEF ÜT Határozat

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF elnöke keresse meg a Klub Rádió szerkesztőségét azzal, hogy a műsorsugárzás bármely technikai megvalósítását a következő fél évben elősegítő cél megjelölése mellett a SZEF 250.000 Ft egyszeri támogatást biztosít a Klub Rádió, mint a szakszervezeti véleményeket konzekvensen és kiegyensúlyozottan megjelenítő médium számára. A SZEF által biztosítandó támogatás folyósítására a SZEF Ügyvivő Testülete a SZEF elnökét felhatalmazza. 

2020.08.18-ai távszavazás eredménye

76/2020. VIII. 18. SZEF ÜT Határozat

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy az Autonóm Területi Szakszervezetet (ATESZ) a SZEF tagszervezetei sorába felveszi.

2020.08.12-ei távszavazás eredménye

75/2020. VIII. 12. SZEF ÜT Határozat

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF Ügyvivő Testülete az OKÉT ügyvivői  posztjának betöltésére az OKÉT soron következő plenáris ülésétől Gosztonyi Gábort javasolja.

2020.07.14.-ei Ügyvivő Testületi ülés határozatai

59/2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a levezető elnök által 15. napirendi pontnak javasolt „Határozathozatal a SZEF képviselőjének a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács tagjai közé történő jelöléséről” című napirend ne önálló napirendként kerüljön tárgyalásra, hanem az eredeti napirend szerinti 10. napirendi pont kerüljön kiegészítésre e témával, önálló határozathozatal mellett.

60/2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy az 1. napirendi pont keretében, a határozati javaslatok sorrendjét megcserélik, így az első határozati javaslat a korábbi határozat visszavonásáról szól, míg a második határozati javaslat a Szövetségi Tanács ülés időpontjának meghatározásáról.  

61/2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy hatályon kívül helyezi az 55/2020. (VI.23.) SZEF ÜT határozatot.

62/2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF soron következő Szövetségi Tanács ülését a SZEF elnöke 2020. augusztus 18-ra hívja össze.

63/2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a 56/2020. (VI.23.) SZEF ÜT határozattal megállapított, a SZEF 2020. évi első Szövetségi Tanács ülésének napirendjét módosítja oly módon, hogy 7. napirendi pontként felveszi az „Autonóm Területi Szakszervezet (Miskolc) felvétele a SZEF tagszervezetei közé” című napirendet.

64/2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a 56/2020. (VI.23.) SZEF ÜT határozattal megállapított, a SZEF 2020. évi első Szövetségi Tanács ülésének napirendjét módosítja oly módon, hogy 8. napirendi pontként felveszi a SZEF Szövetségi Tanácsa beszámolójának elfogadása című napirendet.

65/2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy az SZEF 2020. évi első Szövetségi Tanács ülése elé terjeszti a SZEF SZMSZ-e 2. számú mellékletének szövegszerű módosítási javaslatát az alábbiak szerint. (A módosított szövegrész dőlt betűvel jelölve.)

 Szűcs Viktória, alelnök összhangban a SZEF 4 éves és éves programjával és munkatervével, felel a SZEF nemzetközi kapcsolatainak koordinálásáért, a nemzetközi képviseleti és együttműködési stratégia kialakításáért, különös tekintettel a nemzetközi tapasztalatcserék lehetőségének biztosításáért. Átadott hatáskörben ellátja a szervezési kutatási feladatok koordinálását, továbbá a progresszív társadalmi célokat megjelenítő projektek felügyeletét. A SZEF Ügyvivő Testületének döntése alapján ellátja az ETUC Végrehajtó Bizottságában a SZEF képviseletét. Feladata ellátása során, megkeresi az egyes tagszervezetek e kérdésben a SZEF-en belüli együttműködésbe bevonható testületeit, vezetőit és tagjait, a SZEF elnökének és a SZEF Ügyvivő Testületének javaslatokat tesz az általa koordinált feladatkörök SZEF szintű együttműködésének és fejlesztésének gyakorlati megvalósítására.

66/2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a Szövetségi Tanácsnak javasolt tagszervezeti tagdíj 2020. évi összege 150 Ft/szakszervezeti tag összegben kerül megállapításra.

67/2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF soron következő Szövetségi Tanács ülésének 5. napirendi pontja egyik határozati javaslataként a SZEF elnök terjessze be a Szövetségi Tanács elé a SZEF alelnökeinek és FEB tagjainak az alábbi tiszteletdíjak megállapítását, 2020. január 1-től történő, alábbiak szerinti megállapítását.

- a SZEF alelnöki javadalmazást a korábban megállapított bruttó 140.000 Ft/fő/hó összegét 1.320.000 Ft/fő/év bruttó összegre szükséges módosítani,

- a SZEF FEB tagjainak korábban megállapított bruttó 87.500 Ft/fő/hó összegét bruttó 712.500 Ft/fő/év összegre szükséges módosítani.

A SZEF ÜT javasolja a SZEF Szövetségi Tanácsának, hogy hozzon határozatot arról is, hogy a 2021. évi költségvetési lehetőségek megismerését követően módosítsa a tiszteletdíjakat. Jelen előterjesztés a SZEF Ügyvivő Testületének 30/2020-as számú határozatot módosítja.

68/2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF soron következő Szövetségi Tanács ülésének 5. napirendi pontja egyik határozati javaslataként a Szövetségi Tanács elé a SZEF elnök terjessze be, hogy a FEB elnökének 2019. november 8-ai, a SZEF XVIII. Kongresszusán történő megválasztásától kezdődően évi 1.050.000 Ft.  keretösszegű díjazás kerüljön megállapításra.

69/2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a jelen előterjesztés mellékeltét képező, a SZEF 2020. évi programja és cselekvési terve című dokumentumot, a dr. Dúló Károly által tett kiegészítéssel, a SZEF elnöke terjessze be jóváhagyásra a SZEF Szövetségi Tanácsa elé.

70./2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete jelen határozatában felhatalmazza a SZEF elnökét arra, hogy a SZEF alelnökeinek bevonásával a SZEF Szövetségi Tanácsa két kongresszus közötti működéséről készített beszámoló tervezetét készítse el és azt terjessze a SZEF 2020. évi első Szövetségi Tanács ülése elé. A SZEF Ügyvivő Testülete a beszámoló tervezet tematikájaként a SZEF Szövetségi Tanácsa 2019. szeptember 21-ei ülésén és a 2020. évi első ülésén végzett feladatok bemutatását határozza meg. Továbbá meghatározza, hogy a tervezethez, mellékletként, becsatolásra kerüljön a SZEF Ügyvivő Testületének a SZEF Szövetségi Tanácsa számára készített beszámolója is.

71./2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy tagszervezeti szavazatával a SZEF megerősíti támogatását az ETUC felé, mely szerint a méltányos európai minimálbér javasolt küszöbértéke az átlagbér 50%-a és a medián bér 60%-a legyen, és minden tagországban egyenként kerülne kiszámításra a jelen határozathoz tartozó írásbeli előterjesztésben foglaltaknak megfelelően az európai minimálbér bevezetése kérdésében.

72./2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a Kongresszus Előkészítő Bizottság elnökének (vezetőjének) Csóti Csabát választja meg.

73./2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a FŐÉT Bizottságokba a következő kollégákat delegálja:

1.Közszolgáltatások, beleértve a közösségi közlekedést, a város működésével kapcsolatos ügyeket, a területfejlesztési és logisztikai kérdéseket is.

- Boros Péterné,
- dr. Sebes József

2.Közfeladatok, beleértve a város lakóinak a közintézményeken keresztül nyújtott szolgáltatásokat, valamint a hatósági, okmányirodai ügyintézést is.

 - Árva János,
- Sipos László,
- Köves Ferenc,
- Dobrovits Orsolya

 3.Foglalkoztatáspolitika, képzés, szakképzés.

- Gosztonyi Gábor
- Fehér József

  4.Okosváros (smart city), zöId gazdaság, beleértve a vállalkozósfejlesztési, gazdaságfejlesztési, munkavédelmi kérdéseket is.

- dr. Agg Géza,

 5.Eseti bizottságok:

 5.1. Bölcsődei-óvodai eseti bizottság

- Szűcs Viktória
- Totyik Tamás

  5.2. Közfoglalkoztatotti bér emelése (kiegészítése) kérdését vizsgáló eseti bizottság

-Dobrovits Orsolya

74./2020. (VII.14.) SZEF ÜT határozat

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsba a SZEF jelenlegi elnökét, Csóti Csabát delegálja.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információk

Rendben

Weboldalunk bizonyos területein sütiket („cookies”) alkalmazunk. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik egyebek mellett megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinnie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek az Ön által korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelnie, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint működjön, könnyen megtalálja az Ön által keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.