Keresés
Close this search box.

Az 5. levél a Miniszterelnökhöz

Magyarország Kormánya

Dr. Orbán Viktor miniszterelnök részére

 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

 

Ahogy arról 2019. március 20-án, majd 2019. április 3-án kelt levelemben tájékoztattam, 2019. január 29-én megalakult az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság.

2019. március 20-án a sztrájkkövetelések teljesítése érdekében kezdeményeztük a Sztrájktörvény 2. § (1) bek.-e szerinti egyeztető eljárás lefolytatását, és – tekintettel arra, hogy sztrájkkövetelésben érintett munkáltató nem határozható meg – egyben kértük, hogy a Sztrájktörvény 2. § (2) bek.-ében foglaltak alapján a Kormány öt napon belül jelölje ki az egyeztető eljárásban résztvevő képviselőjét.

Megkeresésünk nyomán a Miniszterelnökség helyettes államtitkára levelet küldött részemre, amelyben azonban nem tett említést a Kormány által kijelölt képviselő személyéről. Ezzel egy időben az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság több tagszervezete meghívást kapott különböző minisztériumi egyeztetésekre, ugyancsak a 2019. március 20-i levelemre való hivatkozással.

2019. április 3-án kelt újabb ügyvivői levelemben felhívtam a figyelmét arra, hogy az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság egységes, a közszféra több területét érintő sztrájkköveteléseket fogalmazott meg. Tájékoztattam arról is, hogy megítélésünk szerint a Sztrájktörvény rendelkezéseiben foglaltaknak maradéktalanul csakis az egységes, az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság sztrájktárgyalásokra kijelölt képviselői, továbbá a Kormány képviselője között lefolytatandó egyeztetés felelhet meg. Ezt támasztják alá a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V.22.) Korm. r.-ben foglaltak is, amely szerint a Kormány a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti képviselőjeként azt a tagját jelöli ki, akinek a sztrájkkövetelés tartalma a feladat- és hatáskörébe tartozik, illetve a sztrájkkövetelés alapvető tartalma a feladat- és hatáskörét érinti. Ha a sztrájkkövetelés tartalma a Kormány más tagjának feladat- és hatáskörét is érinti, a Kormány előzőek szerinti tagja a Kormány nevében képviselendő álláspontot a Kormány érintett tagjával egyezteti, szükség esetén a sztrájkkal kapcsolatos egyeztető eljárásba bevonja. Ha a Kormány képviseletre jogosult tagja nem állapítható meg, a Kormányt a sztrájkkal kapcsolatos egyeztető eljárásban a társadalmi párbeszédért felelős miniszter képviseli.

Tekintettel arra, hogy 2019. április 3-án kelt levelemre válasz nem érkezett, április 11-én kelt levélben ismételten kértük a Kormány képviselőjének kijelölését.

Leveleimre hivatkozva 2019. április 12-én a Pénzügyminisztérium, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről is tájékoztatást kaptam, miszerint a levelemben említett ágazatok helyzete különböző és egymással össze nem kapcsolódó állami foglalkoztatotti csoportokat jelent, amelyek helyzetéről az eltérő bérhelyzet, valamint a foglalkoztatás eltérő közcélja okán egységes tárgyalást folytatni nem lehetséges.

Az államtitkári tájékoztatás kapcsán 2019. április 23-án kelt levelünkben ismételten rögzítettük, hogy megítélésünk szerint a Kormány nem jelölte ki világosan és egyértelműen a tagjai közül a képviseletére jogosult személyt, és nem kezdte meg a sztrájkkezdeményezésben megnevezett témákban a kötelezően előírt egyeztetést. Megerősítettük, hogy nem látjuk törvényes akadályát az egységes tárgyalások lefolytatásának, ismételten kezdeményeztük az egyeztető tárgyalások megkezdését a követelésekről és a sztrájk idejére biztosítandó, még elégséges szolgáltatásokat tartalmazó megállapodásról, egyben javaslatot tettünk a sztrájkegyeztetés első fordulójának helyszínére és időpontjára is. Újólag kértük, hogy a tárgyalásra a Kormány képviseletét ellátó személy jogszabályoknak megfelelő kijelölését és részvételét biztosítani szíveskedjék.

2019.április 30-án a Pénzügyminisztérium, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkárai arról tájékoztattak, hogy 2019. május 2-án 10 órától Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár köznevelési kérdésekben, 11 órától Krucsainé Herter Anikó helyettes államtitkár kulturális kérdésekben, 12 órától Simon Attila István helyettes államtitkár szociális kérdésekben, míg 13 órától Marczinkó Zoltán helyettes államtitkár a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény kapcsán felmerülő egyes kérdések vonatkozásában áll rendelkezésemre.

Tekintettel arra, hogy a sztrájkkövetelések egyike sem köznevelési, kulturális vagy szociális kérdésre vonatkozik, ellenben valamennyi a költségvetést érinti, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkárának felajánlásával éltünk. Az egyeztetésen sajnálatos módon világossá vált, hogy Marczinkó Zoltán helyettes államtitkárnak a Pénzügyminisztérium képviseletében kizárólag a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény kapcsán felmerülő egyes kérdések tekintetében van felhatalmazása, a sztrájkkövetelésben megfogalmazott témák egyikében sem tud azonban nyilatkozni.

2019. május 6-án az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára ismét megerősítette, hogy ágazati kérdésekben való egyeztetésekre áll rendelkezésemre.

 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság az alábbi követeléseket fogalmazta meg:

1. A költségvetési törvényben meghatározott közalkalmazotti fizetési osztályok első̋ fizetési fokozatai – a fizetési fokozatokhoz tartozó́ legkisebb szorzószámok megtartásával – emelkedjenek a következőkre:

  • A1-nél 69.000 Ft-ról a minimálbérre,
  • B1-nél 77.000 Ft-ról a garantált bérminimumra
  • F1-nél 122.000 Ft-ról a garantált bérminimum 130%-ára, ami 2019-ben 253.000 Ft, amely egyben legyen a diplomás bérminimum.

 

2. A köznevelésről szóló́ 2011. évi CXC. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja a mindenkori minimálbér legyen.

 

3. A költségvetési törvényben meghatározott, a Kjt. 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja 100%-kal emelkedjen.

4. Azon közszolgálati ágazatok esetében, ahol ágazati pótlék (bölcsődei, szociális ágazati összevont, kulturális) került korábban megállapításra, a pótlék összege beszámítódjék az illetménynövekedés, a jubileumi jutalom, valamint egyes bérpótlékok számítási alapjába.

 

Ismételten rögzítjük, hogy követeléseink nem ágazati kérdéseket érintenek, így csak az egységes, a Kormány kijelölt képviselőjével (képviselőivel) egy időben és helyen lefolytatott sztrájkegyeztetés vezethet eredményre.

Ahogy eddig is minden alkalommal, úgy jelen levelünkben is megerősítjük tárgyalási szándékunkat, és azon törekvésünket, hogy az esetleges sztrájkot megelőző egyeztető eljárás megfeleljen a Sztrájktörvényben foglaltaknak.

Épp ezért ismételten kezdeményezzük, hogy a fenti követelések vonatkozásában egységes sztrájkegyeztetésekre kerüljön sor, az Alaptörvény, a Sztrájktörvény, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V.22.) Korm. r. rendelkezéseinek megfelelően kijelölt és a követelések teljesítésére felhatalmazással rendelkező képviselő(k) részvételével.

Tekintettel a korábbi sikertelen egyeztetési kísérletekre, álláspontunk szerint a már nem halasztható egyeztető sztrájktárgyalás első fordulójára 2019. május 20-a (hétfő) 15 órai kezdettel kerüljön sor. Egyben felkérjük a Kormány képviselőjét, hogy jelölje meg a tárgyalás helyszínét. Amennyiben nem áll módjában helyszínt biztosítani a Kormány felhatalmazott képviselőjének, abban az estben május 20-án (hétfőn) 15 órakor az 1068 Budapest, Városligeti fasor 10 sz. alatt, a szakszervezetek Együttműködési Fóruma tárgyalójában várjuk a sztrájktárgyalásokra felhatalmazott kormányzati képviselőt és esetleges delegációját.

Budapest, 2019. 05. 14.

 

Köszönti Önt:

   Földiák András

Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság ügyvivője

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

A munkavédelem kritikus helyzete

Minden évben elkészül egy munkavédelmi jelentés, amelyet a munkavállalói oldal is írásba foglal. Idén sem volt ez másképp. A hivatalos, főosztályvezetőnek címzett levél tartalmát kivonatoltuk, amelyet Dr Dudás Katalin az

Zöld átmenet a közszférában

  Új, tematikus projektet indít a SZEF, amelynek célja a klímaváltozás és annak környezeti, gazdasági és társadalmi hatásainak megértése, kezelése. A nemzetközi és hazai szakszervezeti mozgalom a dolgozók érdekében igyekszik