Keresés
Close this search box.

Kínáljunk lehetőségeket a menekültek számára arra, hogy beilleszkedjenek az európai munkaerőpiacra

 

Európai integrációs partnerség

Kínáljunk lehetőségeket a menekültek[1] számára arra, hogy beilleszkedjenek az európai munkaerőpiacra

Tudatában annak, hogy a globális mobilitás a 21. század természetes velejárójává vált, valamint hogy sokrétű kihívást okoz a tagállamok társadalmainak, hogy az elmúlt években egyre nagyobb számban érkeznek menekültek, különösen nemzetközi védelemre szoruló személyek az uniós tagállamokba,

Elismerve, hogy a tagállamok fontos célkitűzése, hogy sikeresen, gyorsan és hatékonyan munkához juttassák a menekülteket, megelőzve az Európát fenyegető humanitárius válsághelyzet kialakulását, biztosítva egyúttal, hogy a menekültek teljes körű hozzájárulást nyújthassanak a gazdasághoz és társadalmaink kohéziójához,

Hangsúlyozva, hogy a munkaerőpiaci integráció megfelelő jogi keretet, valamint – szem előtt tartva a menekültek eltérő készségszintjét és a hatékony beilleszkedésükhöz szükséges időt – beruházási többletköltségeket tesz szükségessé, továbbá számos állami és magán érdekelt fél fellépését igényli, illetve hogy kizárólag az egyes érdekeltek megfelelő hatáskörén belüli összehangolt erőfeszítés vezethet hatásos és fenntartható eredményekhez,

Tudatában annak, hogy már számos nemzeti és helyi kezdeményezés indult, illetve van folyamatban ezen a területen, beleértve a társadalmi és gazdasági partnerek kezdeményezéseit is, mindazonáltal – az e területen megoldásra váró kihívásokra válaszul – még többet kell tenni egy olyan átfogó megközelítés megvalósítására, amely megerősíti valamennyi helyi, nemzeti és európai szintű érdekelt fél helyzetét, ugyanakkor figyelembe veszi a különböző nemzeti munkaügyi kapcsolatokat és munkaerőpiaci helyzetet,

Hangsúlyozva, hogy a foglalkoztatás az integrációs folyamat központi eleme – amint azt az Európai Bizottság is kiemelte a harmadik országbeli állampolgárok integrációjára vonatkozó, 2016. június 7-én elfogadott cselekvési tervében[2] –, továbbá hogy az inkluzív munkaerőpiacoknak valamennyiünk készségeiből és tehetségéből kell meríteniük, amint azt az Európai Bizottság is hangsúlyozta 2016. június 10-én elfogadott Új európai készségfejlesztési programjában[3],

Tudatában annak, hogy a közigazgatási szervek lényeges szerepet töltenek be, kiváltképpen a befogadási szakaszban, és a menekültek munkaerőpiaci beilleszkedése számára kedvező feltételek kialakítására irányuló első intézkedések meghozatalában;

Üdvözölve az Európai Unió területén jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok integrációjára vonatkozó, 2016. december 9-én elfogadott tanácsi következtetésekbe[4] foglalt azon tagállami vállalást, miszerint a harmadik országbeli állampolgárok munkaerőpiaci integrációjának elősegítésére összpontosítják erőfeszítéseiket, valamint a Foglalkoztatási Bizottságnak a Tanács által 2017. június 15-én[5] jóváhagyott, a menekültek munkaerőpiaci integrációjára vonatkozó véleményét, amely a tagállamok mielőbbi fellépését sürgeti olyan területeken, mint a lehetőleg munkahelyi tapasztalattal kombinált nyelvi képzés, a szakképzés, a lakhatás, az egészségügyi ellátás, a gyermekgondozás, és annak biztosítása, hogy az integrációs folyamat különböző részei szinergiában működnek egymással,

Kiemelve, hogy a társadalmi és szociális partnerek különleges szerepet játszanak a menekültek beilleszkedésében, hasonlóképpen a kormányokkal és érdekelt felekkel való együttműködés iránti elkötelezettségükhöz és készségükhöz, amelynek célja az integráció elősegítésére irányuló szakpolitikák tervezése, fejlesztése és megvalósítása, amint azt többek között a 2016. március 16-i Háromoldalú Szociális Csúcstalálkozó menekültválságról szóló nyilatkozata[6] is hangsúlyozta,

Hangsúlyozva, hogy a tagállami és menekült munkavállalók közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód – a megfelelő kereteknek vagy nemzeti szintű megállapodásoknak megfelelően, valamint a menekültek objektív helyzetével és készségeivel összhangban, az álláskeresők rendelkezésére álló aktív munkaerőpiaci eszközök részeként – alapvetően fontos a szolidaritás és a társadalmainkon belüli társadalmi kohézió megszilárdításához,

Kiemelve, hogy különleges kihívást jelent a menekültek készségeinek és kompetenciáinak azonosítása és értékelése, továbbá hogy az európai munkaerőpiacra való integrációjuk megkönnyítése céljából tovább kell fejleszteni készségeiket, elsősorban nyelvi képzés, szakoktatás és -képzés, és vállalkozói ismeretek oktatása útján,

Elismerve, hogy a vállalkozói készség szerepet játszhat a menekültek európai munkaerőpiacra való sikeres integrációjában;

Hangsúlyozva, hogy a tanulószerződéses gyakorlati képzés és az egyéb munkaalapú tanulás a munkaerőpiaci integráció kulcsfontosságú eszköze lehet, továbbá hogy építeni kell a Tanulószerződéses Gyakorlati Képzés Európai Szövetsége által elvégzett munkára;

E partnerséghez csatlakozva vállaljuk, hogy saját hatáskörünkön belül még inkább elősegítjük a menekültek munkaerőpiaci integrációját.

Helyénvaló, hogy e partnerség a következő elveken alapuljon:

  1. A munkaerőpiaci integrációt a lehető korábbi időponttól támogatni kell, mivel a munkavállalás alapvetően fontos ahhoz, hogy a menekültek részeseivé váljanak a befogadó ország gazdasági és társadalmi életének;
  2. A sikeres integrációs erőfeszítéseknek a menekültek, valamint az összes munkavállaló, a vállalatok, a gazdaság és az egész társadalom számára előnyökkel és értékteremtéssel kell járnia, gondoskodva arról, hogy egyetlen készség vagy kompetencia se menjen veszendőbe;
  3. A sikeres munkaerőpiaci integrációhoz több érdekeltre kiterjedő megközelítés szükséges, bevonva abba a közigazgatási szerveket, a foglalkoztatási szolgálatokat, a társadalmi és gazdasági partnereket, a vállalkozói szövetségeket, a kereskedelmi- és iparkamarákat, a kézműves kamarákat, a vállalatokat és a munkavállalókat, a közszolgáltató munkáltatókat, az oktatási és képzési szolgáltatókat és a társadalmi szervezeteket, maradéktalanul tiszteletben tartva az egyes említett szereplők szerepét és hatásköreit.

E partnerség előmozdítása céljából az európai társadalmi és gazdasági partnerek vállalják, hogy prioritásaiknak és hatásköreiknek megfelelően intézkedéseket hoznak legalább az egyik alábbi területen:

  • Az Európai integrációs partnerség népszerűsítése tagjaik körében, és a tudatosság fokozása a menekültek mielőbbi és eredményes munkaerőpiaci integrációjához szükséges feltételek, valamint annak gazdasági és társadalmi előnyei tekintetében, szorosan együttműködve a nemzeti közigazgatási szervekkel.

A menekültek munkaerőpiaci integrációját például az alábbi vonatkozásokban elősegítő nemzeti és helyi kezdeményezések és bevált módszerek összegyűjtése és megosztása:

  • a kompetenciák, készségek és képesítések azonosításának, értékelésének és dokumentálásának megkönnyítése;

mentorálási programok szervezése, amelyek támogatást nyújtanak a menekültek munkahelyi beilleszkedéséhez és/vagy támogatják a készségfejlesztésüket;

alkalmazást megelőző és munkahelyi képzés nyújtása;

tájékoztatás és tanácsadás biztosítása a menekülteknek a munkába állással kapcsolatosan és a munkahelyen a nemzeti jognak és gyakorlatoknak megfelelően őket megillető jogok és kötelezettségek tekintetében;

a munkáltatók támogatása menekültek alkalmazásában (pl. a jogi keretre vonatkozó tájékoztatás nyújtása, képzés biztosítása stb. révén);

az oktatók támogatása a menekültek igényeihez való alkalmazkodásban, például a szakképzés keretében, szem előtt tartva ugyanakkor a munkáltatók készségigényeit is;

elhelyezkedést követő támogatás nyújtása a menekülteknek a munkaviszonyuk megkezdését követően, a foglalkoztatás fenntarthatóságának biztosítása céljából;

a munkahelyi befogadás és megkülönböztetésmentesség elősegítése.

  • Visszajelzés biztosítása a megfelelő szintű közigazgatási szerveknek a menekültek gazdasági és társadalmi beilleszkedése során jelentkező különleges kihívásokról, folytatva a velük és más releváns érdekeltekkel kialakított együttműködést a munkaerőpiaci integráció elősegítése érdekében az adott országban legjelentősebb területeken.
  • Az állami és magánvállalkozások, vállalkozói szövetségek, kereskedelmi- és iparkamarák, kézműves kamarák, szakszervezetek és migráns szervezetek közötti szoros együttműködés előmozdítása annak révén, hogy azok eszmét cserélnek a menekültek munkaerőpiaci integrációjával kapcsolatos célokról, módszerekről és gyakorlatokról.

Az Európai Bizottság vállalja az alábbiakat:

  • Folytatja az együttműködést a társadalmi és gazdasági partnerekkel, a munkáltatókkal és más kulcsfontosságú partnerekkel az Európai integrációs partnerség céljainak elősegítése érdekében.

Továbbra is foglalkozik a menekültek munkaerőpiaci integrációjának kérdésével a megfelelő uniós szintű csoportokban, bizottságokban és hálózatokban, például a Foglalkoztatási Bizottságban, az Európai Integrációs Hálózatban és az állami foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatában.

Együttműködik az érintett uniós szervekkel, például a Régiók Bizottságával és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal a menekültek munkaerőpiaci integrációja terén.

Előmozdítja az érintett uniós alapok közötti szinergiákat a harmadik országbeli állampolgárok integrációjára vonatkozó cselekvési tervnek[7] megfelelően, hogy támogatást nyújtson a menekültek munkaerőpiaci integrációjához.

A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap keretében támogatja a bevált gyakorlatok és tapasztalatok megosztását elősegítő projekteket, valamint transznacionális hálózatokat alakít ki és fejleszt a menekültek munkaerőpiaci integrációjának elősegítése érdekében.

Folyamatosan támogatja a készségek azonosítását, értékelését és validálását, valamint a menekültek képesítésének átláthatóságát, többek között az Új európai készségfejlesztési program keretében kidolgozott eszközök, például a „Harmadik országbeli állampolgárok készségeinek felmérését segítő útmutató” révén.

Szinergiákat biztosít egyéb vonatkozó uniós szintű kezdeményezésekkel, kiváltképpen a Tanulószerződéses Gyakorlati Képzés Európai Szövetségével, hogy támogassa a menekültek európai munkaerőpiaci integrációját tanulószerződéses gyakorlati képzések keretében.

Előmozdítja a vállalkozói készséget a migránsok, köztük a menekültek körében, összhangban a „Vállalkozás 2020” cselekvési tervvel[8].

Európai szintű láthatóságot biztosít a munkáltatók tevékenységeinek, hogy támogassa a menekültek és más migránsok munkaerőpiaci integrációját a „Munkaadók együtt az integrációért” kezdeményezés[9] keretében.

Tudatában vagyunk annak, hogy ezekhez a fellépésekhez több érdekeltre kiterjedő megközelítés szükséges, bevonva abba társadalmi és gazdasági partnereket, a vállalkozói szövetségeket, az Európai Bizottságot, a tagállami hatóságokat, többek között a foglalkoztatási szolgálatokat, a nagyvállalatokat, a kkv-ket és a közszolgáltató munkáltatókat, a kereskedelmi- és iparkamarákat, a kézműves kamarákat, az oktatási és képzési szolgáltatókat, a társadalmi szervezeteket és magukat a menekülteket.

Mi, az Európai Bizottság, valamint a társadalmi és gazdasági partnerek kötelezettséget vállalunk arra, hogy rendszeresen találkozunk az elért eredmények áttekintése és a lehetséges további fellépések megtervezése céljából.

Aláírások

a Bizottság részéről:

– Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos

– Marianne Thyssen, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért, valamint a munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős biztos

 az európai társadalmi és gazdasági partnerek részéről:

– Luca Visentini, az Európai Szakszervezetek Szövetségének főtitkára

– Markus J. Beyrer, az Európai Vállalkozói Szövetség főigazgatója

 – Valeria Ronzitti, a CEEP főtitkára

– Veronique Willems, az UEAPME főtitkára

– Valeria Ronzitti, az EUROCHAMBRES vezérigazgatója

 Lábjegyzetek:

[1]              A címben és a szövegben az egyszerűség kedvéért a „menekült” szó szerepel, ezt azonban úgy kell érteni, hogy az kiterjed minden olyan harmadik országbeli állampolgárra, aki védelmi vagy humanitárius indokkal jogszerűen tartózkodik a tagállamok területén, és aki számára az érintett tagállam nemzeti joga alapján biztosították a munkavállalási jogot.

[2]              COM(2016) 377 final

[3]              COM(2016) 381 final.

[4]              http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15312-2016-INIT/hu/pdf.

[5]              http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9258-2017-INIT/hu/pdf

[6]              http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=521&langId=en&agreementId=5464

 

[7]          COM(2016) 377 final.

[8]          COM/2012/0795 végleges.

[9]          https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/european-dialogue-skills-and-migration/integration-pact_en

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Új vezetőséget választott a SZEF Ifjúsági Tagozata

2024. június 10-én SZEFIT küldött közgyűlésre került sor, ahol a megjelent delegáltak új elnököt, valamint négy fő alelnököt választottak. A hivatalos részt követően egy rövid ötletelést is tartottak a megjelentek.

EUROFEDOP Minisztériumok Szakmai Tanácsának ülése Budapesten

A Közszolgálati Szakszervezeti Szövetség (KSZSZ) szervezésében megrendezett kétnapos eseményre meghívást kapott a SZEF is. A szemináriumon különböző közszolgáltatási területeken szervezkedő szakszervezetek mutatták be sikereiket, nehézségeiket és hívták fel a figyelmet

1300-an csatlakoztak a munkaképesség-vizsgálatunkhoz!

A SZEF szakszervezeteinek aktivistái 4 héten keresztül papír alapú mérést folytattak a munkahelyeken, intézményekben. A kérdőívezés érintette a kulturális, művészeti, oktatási, szociális ágazatokat, illetve bekapcsolódtak kollégák a telekommunikáció, valamint a