Keresés
Close this search box.

SZEF-FEB alakuló ülése, ügyrendje

Hamarosan a megújuló honlapon egy új oldalon lesz majd található az alábbi anyag és annak folytatása.

Felügyelő Bizottság

Jegyzőkönyv a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma Felügyelő Bizottságának 2016. 03. 23-án tartott

alakuló üléséről

Az alakuló ülés helye: Szakszervezetek Együttműködési Fóruma Országos Iroda Budapest, VI. Városligeti fasor 10.

Jelen vannak: Borhi Károlyné FEB tag Fehér József FEB elnök Kissné Kovács Nóra FEB tag Szatmári Zoltánné FEB tag

Fehér József a SZEF XII. Kongresszusán megválasztott FEB elnök köszönti a FEB tagokat. Bejelenti, hogy a SZEF XII. Kongresszusa jegyzőkönyve alapján, hogy a FEB elnök és a FEB tagok választása eredményes és érvényes volt. Kéri a FEB tagokat nyilatkozzanak arról, hogy a FEB testületi tagsággal együtt járó jogokat és kötelmeket ismerik, és annak tudatában vállalják a testületi tagságot.

Borhi Károlyné, Kissné Kovács Nóra, Szatmári Zoltánné külön-külön nyilatkoztak arról, hogy a testületi taggá történő jelölést elfogadó nyilatkozatnak megfelelően – az eredményes és érvényes választás alapján – vállalják a SZEF felügyelő bizottsági tagságot, ismerik a vonatkozó jogszabályi előírásokat, és a SZEF alapszabályának a FEB-re vonatkozó rendelkezéseit.

A nyilatkozatok alapján Fehér József FEB elnök megállapítja, hogy a SZEF Felügyelő Bizottsága megalakult, amelynek egy elnöke és három testületi tagja van.

A megalakult Felügyelő Bizottság az Elnök javaslatára az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el.

1/ A SZEF Felügyelő Bizottság ügyrendjének megállapítása.

2./Egyeztetés és konzultáció a FEB munkarendjéről és munkamódszeréről.

3./Előzetes vélemény a SZEF 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.

 

Első napirend tárgyalása:

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta Fehér József FEB Elnök által készített ügyrendijavaslatot és a pontosításokkal, kiegészítésekkel elfogadta azt. Az Ügyrendet a FEB valamennyi tagja aláírásával hitelesíti.

A Felügyelő Bizottság az Ügyrend szabályainak megfelelően elnökhelyettest választott. A FEB tagok és a FEB elnöke egyhangú határozattal Szatmári Zoltánnét választotta a FEB elnökhelyettesévé.

 

Második napirend tárgyalása:

Fehér József FEB elnök javasolta, hogy a FEB végleges munkarendjét és munkamódszerét folyamatosan, a testületi ülésekhez igazodóan, az ellenőrzési feladatoknak megfelelően alakítsuk ki. Az ellenőrzési és vizsgálati program elfogadását követően a FEB keresse meg azokat a szakértőket, akiket egy-egy vizsgálati feladatba bevonhatónak tekint.

A FEB hatáskörét testületi ülésein gyakorolja, tehát szükség van arra, hogy rendszeresen tartson ülést a testület. Célszerű lesz valamilyen mindenki által elfogadott ütemezésben megállapodni, de azt most még nem lehet pontosan meghatározni.

A FEB tagjai megállapodtak, hogy a következő testületi ülést – az Ügyvivő Testület április 5-ére tervezett ülése után – 2016. április 12-én tartják. A FEB arra számít, hogy erre az időszakra elkészül a 2016. évi SZEF költségvetési tervezet és a 2015. évi mérlegbeszámoló is olyan állapotban lesz, hogy az véleményezhető.

A FEB tagjai konkrét javaslatokat tettek arra vonatkozóan, hogy a FEB milyen szabályzatokat, dokumentumokat, szerződéseket kíván vizsgálat és elemzés tárgyává tenni. Megállapodtak abban, hogy negyedévente a negyedévet követő hó 20.-áig főkönyvi kivonatot kérnek.

 

Harmadik napirend tárgyalása:

A FEB tagjai számára – Fehér József FEB elnök kezdeményezésére – a SZEF Országos Iroda megküldte a 2015. évi gazdálkodásról készült főkönyvi kivonat (még nem ellenőrzött) változatát és a könyvelési kartonokat. A FEB tagjai ezeket a dokumentumokat előzetes tájékozódás céljából vizsgálták. A megkapott dokumentumok alapján a FEB tagok az ülésen szóban, illetve előzetesen írásban fogalmazták meg észrevételeiket, kérdéseiket.

A FEB testületként megállapodott abban, hogy ezt a tájékozódást egy előzetes ismeretfelmérésnek tekinti és a későbbi időszakban alakítják ki szakmai véleményüket. Megbízták a FEB elnökét, hogy mindazokat a dokumentumokat, szabályzatokat, amely az érdemi véleményezéshez szükséges, azt biztosítsa a FEB tagok számára.

Budapest, 2016. április 12.

 

 

Szakszervezetek Együttműködési Fóruma Felügyelő Bizottság (SZEF-FEB) ÜGYRENDJE

 

A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma XI. Kongresszusa által 2015. június 13.-án módosított – 2016. február 27.-én hatályba lépett – Alapszabály 81/A pontja szerint: „ A FEB maga készíti el ügyrendjét”

Az Alapszabály fent idézett vonatkozó felhatalmazása alapján a FEB 2016. március 23.-i alakuló ülésén az alábbi UGYREND –et fogadta el.

1. Altalános rész

1.1 A Felügyelőbizottság (továbbiakban: FEB) a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (továbbiakbaBevezetőn. SZEF) szerveinek működését, gazdálkodását, az Alapszabály és a testületi határozatok végrehajtásának betartását ellenőrző – a Szövetségi Tanács mellett működő – önálló testület.

1.2 A FEB a SZEF Alapszabálya és a hatályos törvények szerint működik.

1.3 A FEB feladata a SZEF gazdálkodásának és pénzügyi folyamatainak ellenőrzése, a gazdasági programok, az intézkedések előkészítésének és végrehajtásának figyelemmel kísérése, a tapasztalatok feldolgozása a Kongresszus, a Szövetségi Tanács, az Elnök számára. Az Alapszabály szerinti működés és a vagyonkezelés ellenőrzése során a SZEF tevékenységét, költségelőirányzatát és annak felhasználásait megvizsgálhatja. A költségvetést, a gazdálkodást, a beszámolót elemzi és véleményezi.

1.4 A FEB előzetesen véleményezi a SZEF költségvetésének tervezetét, annak év közbeni módosítását, a nem tervezett jelentősebb kiadások indokoltságát, a gazdálkodásról készített időszakos és éves beszámolókat. Folyamatosan vizsgálja a Szövetség gazdálkodását és vizsgálatot tart minden esetben, ha a gazdálkodással kapcsolatosan panasz, bejelentés érkezik. A vizsgálat eredményéről tájékoztatja az intézkedésre jogosult tisztségviselőt, ill. testületet, továbbá a bejelentőt.

Ellenőrzéseiről és azok tapasztalatairól folyamatosan tájékoztatja az Ügyvivő Testületet, a SZEF elnökét és az esetleges szabálytalanságok kijavítására javaslatot tesz, és határidőt szabhat.

1.5 A FEB tevékenységéről a kongresszusnak köteles beszámolni. Vizsgálati tapasztalatairól évenként tájékoztatja a Szövetségi Tanácsot.

 

2. A FEB összetétele

2.1 A FEB elnökét és legfeljebb 4 tagját a kongresszus választja meg az Alapszabály 45/A pontjában foglalt választási rend szerint.

2.2 A testület saját hatáskörében Szatmári Zoltánnét elnökhelyettesnek meg választotta. Az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettest az Alapszabályban és a FEB UGYREND-jében rögzített jogok és kötelességek illeti meg.

 

3. A FEB működése és jogosítványai

3.1 FEB munkájáért a Kongresszusnak felelős. A FEB elnöke és tagjai a Kongresszus szavazati joggal rendelkező küldöttei. A FEB a kongresszus elé kerülő előterjesztéseket köteles megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját ismertetni.

3.2 FEB elnöke és tagjai állandó meghívottként tanácskozási joggal részt vesznek a Szövetségi Tanács ülésein. A FEB elnöke tanácskozási joggal, az Ugyvivő Testületi ülések állandó meghívottja.

3.3 A FEB a napirend megjelölésével írásban kérheti a Szövetségi Tanács összehívását.

3.4 A SZEF elnöke szükség szerinti időközökben tájékoztatja a FEB-et a tevékenységi körét érintő adatokról, intézkedésekről, eseményekről.

3.5 A FEB testületként működik, üléseit munkaterv alapján, szükség szerint tartja. A FEB üléseit az elnök hívja össze és vezeti.

3.6 Az ülések előkészítéséről és annak összehívásáról a FEB elnöke gondoskodik. A tanácskozási joggal meghívottak körét a napirendtől függően a FEB elnök határozza meg. A napirendet és az ahhoz kapcsolódó írásos dokumentumokat, legalább öt nappal az ülés előtt meg kell küldeni a résztvevőknek.

3.7 A FEB akkor határozatképes, ha – az elnökön kívül – legalább két tag jelen van. Határozatképtelenség esetén ugyanazon tárgykörben 14 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni. A FEB tagjait helyettesíteni nem lehet. A FEB határozatait szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

3.8 A FEB-et intézkedési jog nem illeti meg, de jogsértés vagy Alapszabály ellenes tevékenység, intézkedés esetén erre haladéktalanul fel kell hívnia SZEF elnökének a figyelmét. Ha e felhívás eredménytelen marad, vagy az eset súlya, jellege egyébként is indokolja, a FEB kezdeményezheti az Ügyvivő Testület vagy a Szövetségi Tanács rendkívüli ülésének összehívását.

3.9 A FEB üléseiről jegyzőkönyv készül, amit az iratkezelés szabályai szerint kell megőrizni. A jegyzőkönyvet a következő ülésen a FEB hagyja jóvá és azt minden tag aláírja. Egy-egy példányt a FEB minden tagja megkap.

3.10 A FEB-et – két ülése között az elnök, távollétében vagy akadályoztatása esetén a megválasztott helyettes, vagy a FEB Elnök, illetve az elnökhelyettes által megbízott FEB tag képviseli.

3.11 A SZEF gazdasági tevékenységének értékelése során konzultál a SZEF elnökével és szükség esetén – működési területüket érintően – más szervekkel. A SZEF elnöke a SZEF-nél – arra jogosult hatóságok vagy más ellenőrző szervezetek által – végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzések megállapításairól tájékoztatja a FEB-et.

3.12 FEB szervezeti szintű kérdésekben (alapszabály módosítás, szövetségi határozat, tervezetek, költségvetési terv, annak végrehajtásáról szóló beszámoló, stb.) előzetesen véleményt nyilvánít.

3.13 A FEB működésének tárgyi feltételeit, az ülések előkészítését – a SZEF Országos Iroda közreműködésével – a FEB elnöke biztosítja.

3.14 A FEB elnöke és tagjai munkájukat a hatályos jogszabályok szerint végzik. A munkájuk során tudomásukra jutott információkat titoktartás mellett kötelesek megőrizni.

3.15 A FEB tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával, vagy nem megfelelő teljesítésével a SZEF-nek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a SZEF-el szemben. A SZEF törekszik arra, hogy jogi és gazdasági eszközökkel csökkentse a FEB tagok tevékenységének kockázatát.

3.16 A FEB elnöke és tagjai számára a Szövetségi Tanács díjazást illetve költségtérítést állapíthat meg.

3.17 A FEB ülésein – a FEB tagjaira – hozott döntéseket és határozatokat magukra nézve kötelesek betartani.

3.18 A munkatervet a FEB tájékoztatásul a SZEF elnökének megküldi.

 

4. Ellenőrzések végrehajtása

4.1 Ellenőrzéseit évente – a munkaterv alapján – rendszeresen végzi. Ellenőrzést hajt végre az Elnök, a Szövetségi Tanács külön felkérése alapján, vagy ha olyan tények jutnak tudomására, amelyek az előre megállapított munkaterven túl soron kívüli ellenőrzést tesznek indokolttá.

4.2 Az ellenőrzési munkába szükség szerint szakértőket is bevonhat. Javaslatot tehet az Ugyvivő Testületnek könyvvizsgáló megválasztására.

4.3 A FEB feladata a SZEF-nél elvégzett ellenőrzések során szükségesnek ítélt intézkedések végrehajtásának ellenőrzése is.

4.4 Mind a választott tisztségviselők, mind a SZEF Országos Iroda munkatársai kötelesek a FEB tagjainak a kért felvilágosítást megadni. A FEB elnöke és tagjai jogosultak a SZEF irataiba, a nyilvántartásaiba, könyveibe betekinteni. A FEB megvizsgálhatja a SZEF fizetési számláit, pénztárát, értékpapír állományát és szerződéseit. Az Országos iroda munkatársai és a megyei koordinátorok a feltett kérdésekre kötelesek válaszolni. E vizsgálatokat a FEB tagjai megbízó levél birtokában végezhetik.

4.5 FEB a SZEF pénzgazdálkodás és vagyonkezelés ellenőrzése során támaszkodik a választott testületek ezekkel kapcsolatos határozataira, és természetesen felhasználja az ellenőrzés vizsgálati anyagait is.

4.6 A FEB ellenőrzéseit kijelölt tagjai útján végzi, akik közösen alakítják ki állásfoglalásukat a vizsgálattal kapcsolatban. Jelentésüket véglegesítés és hasznosítás céljából a FEB ülése elé terjesztik.

4.7 A FEB ellenőrzési útmutatót adhat ki.

 

5. Ellenőrzések megállapításainak hasznosítása

5.1 A FEB elnöke a két kongresszus közötti időszakban felmerült és intézkedést igénylő bizottsági határozatokat és javaslatokat írásban közli illetékesség szerint az Elnökkel. Egyes kérdések napirendre tűzését indítványozhatja a Szövetségi Tanács legközelebbi ülésére. Szükség esetén a FEB tájékoztatást kérhet a Szövetségi Tanácstól.

5.2 Az általános jogszabályokba, vagy a SZEF Alapszabályába ütköző tevékenység megállapítása esetén a FEB a Szövetségi Tanácsnak soron kívüli intézkedést javasol.

5.3 Mindazon ellenőrzési ügyekben, amelyekre vonatkozóan a FEB a SZEF Elnökének, illetve az Ügyvivői Testületnek intézkedési javaslatot tett és az Ügyvivői Testület intézkedési határozatot hozott, a FEB vagy tudomásul veszi, vagy utóvizsgálatot tart, vagy kezdeményezi a Szövetségi Tanács illetve a Kongresszus összehívását.

 

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

1300-an csatlakoztak a munkaképesség-vizsgálatunkhoz!

A SZEF szakszervezeteinek aktivistái 4 héten keresztül papír alapú mérést folytattak a munkahelyeken, intézményekben. A kérdőívezés érintette a kulturális, művészeti, oktatási, szociális ágazatokat, illetve bekapcsolódtak kollégák a telekommunikáció, valamint a

A munkavédelem kritikus helyzete

Minden évben elkészül egy munkavédelmi jelentés, amelyet a munkavállalói oldal is írásba foglal. Idén sem volt ez másképp. A hivatalos, főosztályvezetőnek címzett levél tartalmát kivonatoltuk, amelyet Dr Dudás Katalin az