Keresés
Close this search box.

ETUC párizsi kiáltvány

Európai szakszervezeti szolidaritás a minőségi munkahelyekért, munkavállalói jogokért és az igazságos társadalomért

Európa egy elhúzódó gazdasági és szociális válságon megy keresztül azon politikák eredményeképp, melyek nem adtak megfelelő válaszokat a bankokat ért pénzügyi válságra. Az emberek ezt Európa-szerte megszenvedik.  A neoliberalizmus ideológiáján alapuló megszorítások és szerkezeti reformok a bérek, a szociális védelem és a közkiadások csökkentése révén növelték a szegénységet, a szociális egyenlőtlenségeket, a munkanélküliséget, liberalizált munkaerő-piacot és bizonytalan munkahelyeket teremtve melyek különösen a nőket, a fiatalokat és a migránsokat érintik.

A kormányok és a munkáltatók példa nélkül álló támadást intéztek a munkavállalói és szakszervezeti jogok ellen – beleértve az alapvető sztrájkjogot is, és egyre kevésbé akarnak a szociális párbeszéd mellett elköteleződni. A munkahelyi és az ipari demokrácia, a szociális párbeszéd, a konzultáció, és a kollektív alku sok országban figyelmen kívül hagyásra, vagy aláásásra került.

Az ESZSZ által ellenzett szerkezeti reformok és gazdaságpolitikák, melyek az EU Költségvetési Paktum (Fiscal Compact) megvalósításhoz kerültek elfogadásra, nem jártak sikerrel. A kilábalás előmozdítása helyett a megszorító politikák és a közkiadások csökkentése növelték az államadósságot, lerombolták a közszolgáltatásokat és a munkahelyeket.

Megfojtották a növekedést, a defláció kockázatához vezettek és alulbecsülték az ipar élénkítésének szerepét hosszú távon a kilábaláshoz.

Ezek a politikák elmélyítették a különbségeket, mely a különböző országok munkavállalóit az országokon belüli és közötti versenyre kényszerítették. A növekvő egyenlőtlenség elválasztja egymástól az embereket és elidegeníti őket a demokratikus alapértékektől és az európai projekttől, továbbá segítik a veszélyesen szélsőséges jobboldali ideológiákat.

Az ESZSZ a munkavállalók, családjaik és a közösségek hangja Európa-szerte. Az a dolga, hogy tárgyaljon, kampányokat szervezzen és harcoljon a jobb élet- és munkakörülményekért mindenki számára.

Következetesen elleneztük a megszorító politikákat, és terjesztettük elő pozitív javaslatainkat egy új európai társadalmi szerződésért.

Az ESZSZ a szociális Európáért küzd, amely a szolidaritáson, egyenlőségen, a társadalmi igazságosságon és kohézión, a békén, a fenntartható növekedésen, a teljes foglalkoztatottságon, a jó munkahelyeken, az igazságos bérezésen, a minőségi közszolgáltatásokon, az oktatáson és képzésen, az igazságos adózáson, a jó kormányzáson, az alapvető jogok tiszteletben tartásán alapul.

Az ESZSZ erős iparpolitikát követel Európában a pénzügypiacok által vezényelt kapitalizmus helyett. Minden munkavállalónak lehetősége kell, hogy legyen az erős szociális párbeszédre, a kollektív alkura, a munkahelyi és az ipari demokráciára, és a sztrájkhoz való jogra.

Az EU politikáknak tiszteletben kell tartaniuk és elő kell segíteniük ezeket az értékeket és célokat Európában és az egész világon. Az Európai Bizottságnak el kell köteleznie magát amellett, hogy szociálpolitikai kérdésekben komolyabb konzultációt folytasson a szakszervezetekkel.

Az ESZSZ prioritásai a szociális Európát illetően:

A.    Egy olyan gazdaság, mely, az embereket szolgálja

–          Követeljük: beruházást a foglalkoztatásba és minőségi munkahelyekbe mindenkinek

–          A megszorító politikák befejezését

–          Követeljük, hogy a bérek segítsék a kilábalási folyamatot, az európai munkavállalók megérdemlik a béremelést.

–          Az alapvető szociális jogok elsőbbségét a gazdasági szabadság előtt

–          Zöld munkahelyeket eredményező politikákat követelünk, melyek a fenntartható jövőt szolgálják, minőségi közszolgáltatásokat, és új európai kormányzást

B.     Erősebb szakszervezeteket a demokratikus értékekért és a demokráciáért a munka világában

–          A szociális párbeszédet és a kollektív alkut tiszteletben kell tartani és meg kell erősíteni Európa-szerte

–          Zöldebb munkahelyeket és ipari demokráciát, gyülekezési szabadságot és sztrájkjogot akarunk

–          A szociális partnerek bevonását a foglalkoztatás- és szociális politika alakításába minden szinten

C.    A szociális normák minimuma

–          Követeljük: a munkaügyi és szociális jogok keretét, amely a társadalmi haladást célozza

–          Követeljük a szociális dömping megszüntetését

–          Igazságos és egyenlő, diszkriminációmentes bánásmódot minden dolgozót illetően

Erős gazdaság, mely az embereket szolgálja

Az ETUC Európai Új Utat követel, a következő 10 évre szóló, a GDP 2%-át kitevő beruházási programmal, hogy minőségi munkahelyek jöjjenek létre, Európa újraiparosodjon, és fenntartható energiarendszerek fejlődjenek ki. Közösségi beruházásokat követelünk az infrastruktúrában, kutatásban, oktatásban és szolgáltatásokban, különös tekintettel a szociális szolgáltatásokra, inkább, mintsem privatizálást és magánberuházást.  Az ezen területek közösségi beruházásait ki kell vonni a deficit-szintek kiszámításából (Arany Beruházási Szabályok) a gazdasági eredményeknél.  A pénzügyi stabilizációnak a gazdasági növekedés során, és euro kötvény eladásokkal kell megtörténnie, szükség esetén az adósságok szabályozott átstrukturálásával. 

A szakszervezetekkel mind európai, mind nemzeti szinten tárgyalni kell a Bizottság új, 315 milliárd eurós befektetési tervéhez finanszírozásra kiválasztott tervekről. A kiválasztási elvekben elsőséget kell kapnia a munkahelyteremtésnek, és a szociális céloknak is szerepelni kell bennük.

A kaszinókapitalizmus továbbra is fenyegeti társadalmainkat. Nem fér össze a kölcsönös bizalmon és szolidaritáson alapuló Európával az adókijátszás, adócsalás, adóelkerülés, adóverseny, és a tőkének, harácsolásnak és korrupciónak kedvező adószabályozás. Ez a közpénzek nagyarányú elherdálásához vezet, és határozottan fel kell lépni ellene EU- és világszintű összefogással.

 Az ETUC támogatja egy átfogó, EU-szintű Pénzügyi Tranzakciós Adó (FTT) bevezetését első lépésként a világméretű FTT irányában.  Ösztönzi a Tagállamokat, hogy ne engedjék az ipari-pénzügyi lobbinak felvizezni a FTT-t.   

 Az EU-nak meg kell állapodnia egy kötelező közös egységes vállalkozási adóban, lehetőleg egy minimum 25%-os arány bevezetésével. 

Nagyobb jövedelmekhez nagyobb adóra van szükség a vagyon újraelosztásához, a jövedelmek drámai, egyre növekvő egyenlőtlenségének csökkentésére, az igények kielégítésére és a kilábalás segítésére. 

 A gazdasági és szociális fejlődés szociálisan stabil társadalmat kíván, amely megbecsüli a demokratikus vitát és a törvényi szabályozást, a fenntartható gazdasági fejlődést, a tisztességes és progresszív adózást és a reálgazdaságot szolgáló, jól szabályozott pénzügyi intézményeket. Az Európai Központi Banknak végső segélyforrássá kell lennie, a maga helyén az Egyesült Államok Federal Reserve System-jéhez hasonló céllal és hatáskörrel. Megbizatását felül kell vizsgálni, hogy elsőbbséget kapjon benne a teljes foglalkoztatottság és a tartós növekedés. 

Követeljük, hogy érjen véget a deregulációs irányzat, egyebek közt a Bizottság úgynevezett „jobb szabályozás” programja és REFIT kezdeményezése, amelyek a munkavállalók védelmének lebontásával fenyegetnek, és támadják a munkavállalói jogokat. Az ETUC visszautasítja azt az állítást, hogy az életbevágóan fontos egészségügyi és biztonsági szabályok „terhek” lennének a munkáltató intézményeken, és kitart amellett, hogy a kis és közepes vállalkozások (SMEs) dolgozóinak ugyanolyan védelemben kell részesülniük, mint a többiekének. A szabályozásoknak őrizniük kell a jó szociális, egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi normákat.

Európa még mindig messze van a nemi esélyegyenlőség elérésétől. A társadalom minden szintjén további akciókra van szükség, hogy biztosítsuk az egyenlő munkáért járó egyenlő bérezést és a munkához való egyenlő jogot és hozzáférést, különösen az „üvegplafon” eltávolítását, képessé tegyük a nőket felelős állások elérésére, javítsuk az egyensúlyt a szakmai, családi és magánélet között, és harcoljunk a nők elleni mindenfajta erőszak és megkülönböztetés ellen.  

Az ETUC ellenzi azt, és akcióra hív a kétes és bejelentés nélküli munka ellen, ami különösen a nőket és fiatalokat sújtja, továbbá a munkaszerződésekkel való visszaélés és a munkajogi védelem gyengítése ellen. Küzdünk, és tárgyalunk a biztonságos munkaszerződéssel járó, minőségi munkáért, jó munkakörülményekért, a munkavállalói jogok tiszteletben tartásáért, amelyeket erős munkaügyi felügyeleti rendszer szavatol. Mindenki munkakörülményeinek javítására irányuló összehangolt munkaerő-piaci politikát követelünk.

Aktív munkaerő-piaci intézkedésekre van szükség a foglalkoztatottság jelentős javítására.  Ezeknek a képzés erősítésére kell irányulniuk, és erősíteniük kell a tartós foglalkoztatottság kilátásait, bevonva a hosszú ideje munkanélkülieket is.

A klímaváltozás elleni küzdelem érdekében az EU-nak őszintén el kell köteleznie magát az szén-dioxid kibocsájtásának csökkentésére, és ennek globális bevezetésére kell nyomást kifejtenie.  Az ETUC felhívja a világ kormányzatait, hogy idén Párizsban kössenek meg egy nemzetközi klímavédelmi egyezményt. Az EU-nak a fenntartható zöld gazdaságra való átmenetért kell dolgoznia, zöld munkahelyeket alkotnia, és gyarapítania a zöld tudást. Elsőbbséget kell biztosítania a fenntartható infrastruktúrát, az ipar regenerációját, az innovációt, kutatást és fejlesztést, a kevés-széndioxid technológiát és az erőforrások hatékony felhasználását támogató befektetések számára.

A fenntartható fejlődés elengedhetetlen feltétele a jól képzett munkaerő, együtt a kutatással és fejlesztéssel. Az ETUC elő fogja mozdítani a mindenki számára hozzáférhető minőségi oktatást, a tudást, a kutatást és fejlesztést a munkahelyeken és a társadalomban.

 Az EU gazdasági és társadalmi politikájának támogatnia kell a tisztességes bérezést és megfelelő szociális ellátást, mint a gazdaság motorjait. Az EU politikájának támogatnia kell a belső fogyasztást és növekedést.

Az európai integráció visszafordítása, az újra-nemzetiesítő, embereket megosztó és mesterséges határokat építő politika elkerülhetetlenül országok közötti versenyhez vezet, és lerombolja az EU békés terveit. 

Az integrációt azonban nem szabad a munkaügyi kapcsolatok, a szociális védőháló, a szociális biztonság, vagy a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés aláaknázására használni egyik országban sem.

Az ETUC teljes erejével igyekezni fog a gazdasági kormányzás befolyásolására EU szinten. A jelenlegi gazdasági kormányzást teljesen felül kell vizsgálni, hogy tisztességes, kiegyensúlyozott legyen, és megállítsuk a bérekre és kollektív szerződésekre kifejtett nyomását. Az Európai Gazdasági és Pénzügyi Unió (EMU) elmélyítése együtt kell járjon a szociális dimenzó erősítésével.  A szociális és környezeti mutatóknak a gazdasági kormányzás erős jellemzővé kell válni. Nemzeti szinten a szakszervezeteknek részt kell venniük a tervezésben és megvalósításban.

Azok az országok, melyek tagjai az euro zónának, különösen függő helyzetben vannak, mivel a közös valuta közvetlen hatással van a bérek alakulására és a szociális védelemre. Éppen ezért ebben az övezetben a gazdasági kormányzás a szakszervezetek között erősebb koordinációra van szükség különösen a pénzügyi, a munkaerő-piaci, a szociális ügyek és a bérek alakulásának tekintetében. Ugyanakkor az euró zónában történt politikák hatással vannak az EU más részeire is, ezért széleskörű szakszervezeti válaszoknak az összes európai munkavállalónak az érdekeit figyelembe kell venniük. 

Erősebb szakszervezetek a demokráciáért és demokráciáért a munkahelyen

A munkavállalók Európa-szerte béremelést érdemelnek. A szociális partnerek közötti tárgyalások a megfelelő szinten képezik a legjobb eszközt a jó bérek és munkakörülmények biztosítására. A bérek meghatározása maradjon nemzeti ügy és az országos eljárások és ipari kapcsolatok rendszere szerint történjen.

A törvény alapú minimálbért, ahol alkalmazandó, minden munkavállaló számára jelentősen növelni kell, a korra való tekintet nélkül, és a szociális partnerek bevonásával.

A törvény alapú minimálbér szintje, ahhoz, hogy betöltse a szerepét a munkavállalói szegénység, a szociális és munkabér dömping és az igazságtalan verseny elleni küzdelemben, valamint a belső kereslet serkentése érdekében, a nemzetközi szervezetek által képviselt jobb normák elérésére irányuljon.

Erősebb kollektív tárgyalási rendszereket és olyan kötelező érvényű megállapodásokat követelünk minden szinten, amelyek minden munkavállalóra kiterjednek a köz-és magánszférában egyaránt, a minőségi foglalkozás erősítéséért, méltányos bérekért, béremelésekért és a társadalmi haladásért. Az igazságos és hatékony megoldásokat a szociális párbeszéd és a kollektív tárgyalás segítségével fogjuk megtalálni. Követeljük az összes megállapodás betartását minden szinten, amely a szociális párbeszéd keretén belül jön létre.

A szociális partnerek függetlenségét nemzeti és európai szinten tiszteletben kell tartani. Visszautasítjuk a hatóságok beavatkozását a szociális párbeszédbe, a kollektív tárgyalásokba és a meglévő kollektív szerződésekbe. Az ipari kapcsolatokat erősíteni kell ahhoz, hogy minden munkavállaló érdekeit képviseljék, ehhez többek közt támogatni kell a szakszervezeti koordinációt és a kollektív tárgyalást.

 Magasabb mértékű demokrácia a munkahelyen és az iparban azt jelenti, hogy teljes körű az információ és konzultáció, és a munkavállalók képviselői igazgatói szinten vesznek részt a döntéshozatalban, az országos hagyományoknak megfelelően, beleértve a változásokra való felkészülést és a változások kezelését. Az ESZSZ egy irányelvet követel, amely a munkavállalók új és integrált részvételi struktúráját vezeti be. A meglévő közösségi vívmányokra épülve, az irányelv magas szintű információs és konzultációs szabványokat vezet be, a munkavállalók igazgatói szinten való képviselésére vonatkozó ambiciózus minimumszabályokkal, amely a munkavállalók számára további befolyási lehetőséget nyújt.

 A munkaadók és a kormányok teljes mértékben tartsák tiszteletbenaz egyesülési szabadságot és a sztrájkjogot. Ezekkel az alapvető jogokkal nem lehet visszaélni és elkötelezettek vagyunk ezeket a jogokat minden támadást ellen megvédeni, különösen a Nemzetközi Munkaügyi Szervezeten belül.

Az ambiciózus szociális normák alapja

Felszólítjuk az Európai Uniót, hogy kezdeményezzen olyan jogalkotást és politikákat, melyek előmozdítják a munkavállalók számára a jobb élet- és munkakörülményeket, az egyenlő bánásmódot, a jobb munkahelyi egészséget és biztonságot, a minőségi oktatást, szakképzést és élethosszig tartó tanulást, tisztességes egészségügyi és nyugdíjszolgáltatásokat mindenki részére, minőségi közszolgáltatásokat és erősebb szociális védelmi hálózatokat, melyek a generációkon belüli és a generációk közötti szolidaritáson alapulnak.

Az unió Alapszerződéséhez csatolt EU Szociális Előrehaladási Protokoll elfogadására szólítunk fel, küzdve a szociális dömping ellen és megerősítve az alapvető szociális jogokat, azokat tiszteletben tartva és előtérbe helyezve a gazdasági szabadságokkal szemben, ahogyan azok az EU Alapjogi Kartájában lefektetésre kerültek. A kiküldött munkavállalókra vonatkozó irányelvet felül kell vizsgálni, hogy az egyenlő bánásmód elve biztosított legyen.

A nemzeti határokhoz való visszatérés vagy a Schengeni Egyezménnyel való szakítás visszaesést jelentene Európa építkezésében, valamint a nem dokumentált bevándorlás problémáinak megoldását akadályozná. Kiegyensúlyozott és igazságos EU válasz elfogadását követeljük a harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatos migrációs folyamatokra. Olyan válasz kell, mely a szolidaritásra és a munkavállalói jogok védelmére, továbbá a migránsok európai munkaerő-piaci és társadalmi integrációjára és befogadására épül.

Az ETUC egy megbízható EU menekültügyi politikát követel, mely megerősíti a szolidaritást és elősegíti a befogadó akciók közötti koordinációt, és melyet az EU és a tagállamok közösen irányítanak, megelőzve a tengeren és a szárazföldi határokon történő haláleseteket, küzdve az emberkereskedelem ellen és a menekülteket érő embertelen bánásmód ellen. 

Az ETUC támogatja a szabad mozgáshoz való jogot az EU-ban. A munkáltatói visszaéléseket és/ vagy a kormányok által felállított törvénytelen akadályokat azonosítani kell és meg kell semmisíteni. Az EU-n és az EFTA-n (Európai Szabadkereskedelmi társulaton) belüli szabad mozgás nem jelentheti a nemzeti normák aláásását.

Minden EU-s intézménynek kötelessége védeni az alapvető jogokat. Az EU-nak el kellene fogadni és ratifikálni kellene a csatlakozási egyezményt az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez. Az ETUC olyan utak keresésére sürgeti az európai intézményeket, melyek megoldást keresnek az Európai Bíróság ítélete által (18.12.2014) felvetett problémákra. Az EU részesévé kell váljon a felülvizsgált Európai Szociális Kartának.

Az igazságos globalizációt elősegítve, az EU kereskedelmi és befektetési egyezményeinek átláthatónak kell lenniük, elősegítve a foglalkoztatást, jobban tiszteletben tartva a demokratikus döntéshozatalt és a közérdeket, mint a magánbefektetők érdekeit. Meg kell védeniük a közszolgáltatásokat és a környezetet, tartalmazniuk kell ILO Egyezményeken alapuló érvényesíthető munkajogokat, és tartalmazzanak olyan ambiciózus részeket, melyek magasabb normák elérését célozzák meg.

Csökkentett munkaképességűek, betegek vagy fogyatékossággal élők számára rájuk szabott munkalehetőséget kell biztosítani. A holisztikus megközelítés a megfelelő munkakörülmények lehetővé kell, hogy tegyék számukra a munkaerő-piachoz való csatlakozást.

 Az ETUC prioritása a diszkrimináció minden formája elleni küzdelem, legyen az nemi, etnikai, vallási, szexuális orientációs, nemi hovatartozás, fogyatékossági, korbeli, szakszervezeti tagságon alapuló vagy egyéb eredetű.

A szegénység elleni küzdelemben az ETUC egy megfelelő minimális jövedelmen alapuló európai keret irányelv létrehozására szólít fel, mely közös elvet, meghatározásokat és módszereket hoz létre a tagállamokban a minimális jövedelmi sémákkal kapcsolatosan.

Európa fenntartató jövőjének építésében követelmény a generációk közötti szolidaritás és az ifjúsági munkanélküliség lényeges csökkentése. A fiataloknak Európa-szerte garantált jogot kell biztosítani a minőségi foglalkoztatáshoz, vagy megfelelő képzési lehetőségekhez, a munkanélkülivé válást, vagy a tanulmányok befejezését követő negyedik hónapon belül (Ifjúsági Garancia), a munkaerő-piacra való sima átmenet érdekében. A munkahelyeknek „korbarátnak” kell lenniük, elősegítve az élethosszig tartó tanulást. A fizetés nélküli gyakorlatot, a koron alapuló diszkriminációt és más igazságtalan gyakorlatokat meg kell szüntetni.

Mindezen célok elérése érdekében az ETUC egyértelmű szerepet fog játszani, képviselve a munkavállalók hangját, tárgyalva a munkáltatókkal, az uniós politika alakítóival és koordinálva a szakszervezeti politikákat és munkát.

A dokumentum az ETUC 2015. szeptember 29. – október 2. között Párizsban megrendezésre kerülő kongresszusának magyar nyelvre fordított munkaanyaga.

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Veszélyben Európa zöld átállása?

Beszámoló a Eurofound által szervezett webinárról Habár az Európai Unió deklarált célja, hogy 2050-re teljesen klímasemleges lesz, az utóbbi időben felerősödtek azok a hangok, amik több oldalról megkérdőjelezik ezt: vannak,

A Közép-európai Szakszervezeti Hálózat (CETUN) határozata

A Közép-európai Szakszervezeti Hálózat (CETUN) határozata, amely együttműködésnek Magyarországról a SZEF és a MASZSZ a részese. A szociális Európa bővítése: Az EU konvergenciájának és bővítésének szükségszerűsége Brüsszel, 2024. június 24.