Beszámoló a Nemzeti ILO Tanács 2014. évi munkájáról

A NILO Tanács 2014. évi beszámolója és 2015. évi munkaterve

I.     Bevezetés

A Nemzeti ILO Tanács (továbbiakban: NILO Tanács) 2014. január 15-én fogadta el 2014. évi munkatervét (lásd 1. sz. melléklet).

A NILO Tanács működéséhez kapcsolódó feladatok ellátását és finanszírozását a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) biztosította. A NILO Tanács 2014. év folyamán 6 alkalommal ült össze. A NILO Tanács üléseiről emlékeztető készült, amelyet a 2. sz. melléklet tartalmaz.

A jelen beszámoló célja a NILO Tanács 2014. évi tevékenységének áttekintése és értékelése.

II. A Nemzeti ILO Tanács alaptevékenységei (tripartit tanácskozások a nemzetközi munkaügyi normák előmozdítása érdekében)

1. Normatív aktusok

1.1    ILO egyezmények és ajánlások bemutatása az Országgyűlésnek

A 2014. évi munkatervben foglaltak szerint a NILO Tanács megvizsgálta a házi munkások tisztességes munkakörülményeiről szóló 189. sz. egyezményt és a kapcsolódó 201. sz. ajánlást. A konzultáció megtartására a NILO Tanács 2014. január 15-i ülésén került sor.

1.2. ILO egyezmények ratifikálása, felmondása

2014-ben nem került sor ILO egyezmények ratifikálására vagy felmondására.

2. A ratifikált egyezmények végrehajtásáról szóló kormányjelentések tripartit vitája (ILO Alapokmány 22. cikk alapján)

2014-ben a Kormány az alábbi egyezmények végrehajtásáról készített jelentéseket az ILO felé:

–   16. sz. Egyezmény a fiatalok orvosi vizsgálatáról (tenger);

–   81. sz. Egyezmény a munkaügyi ellenőrzésről;

–   87. sz. Egyezmény az egyesülési szabadságról és a szervezkedési jog védelméről;

–   98. sz. Egyezmény a szervezkedési és a kollektív tárgyalási jogról;

–   129. sz. Egyezmény a munkaügyi ellenőrzésről (mezőgazdaság);

–   135. sz. Egyezmény a munkavállalók képviselőiről;

–   151. sz. Egyezmény a munkaügyi kapcsolatokról (közszolgálat);

–   154. sz. Egyezmény a kollektív tárgyalásokról;

–   160. sz. Egyezmény a munkaügyi statisztikákról;

–   185. sz. Egyezmény a tengerészek személy-azonosító okmányairól.

A jelentés-tervezeteket a NILO Tanács a 2014. szeptember 3-i ülésén részletesen megvitatta. A NILO Tanács tagjai által tett írásbeli észrevételek a jelentésekben megjelenítésre kerültek. A nemzeti jelentéseket a 3. sz. melléklet tartalmazza.

3.   A nem-ratifikált egyezmények által szabályozott területek általános helyzetéről szóló kormányjelentések (ILO Alapokmány 19. cikk 5. bekezdés (e) pontja alapján)

A GB döntése alapján 2014-ben a nem ratifikált egyezményekről és ajánlásokról szóló nemzeti jelentések tárgyát a következő ILO normák képezték:

  • 11. sz. Egyezmény az egyesülési jogról (mezőgazdaság);
  • 141. sz. Egyezmény a mezőgazdasági munkavállalók szervezeteiről;
  • 149. sz. Ajánlás a mezőgazdasági munkavállalók szervezeteiről.

Magyarország az említett nemzetközi munkaügyi normák közül nem ratifikálta a 11. sz. egyezményt. Ebből kifolyólag az ILO Hivatala által összeállított kérdések mentén be kellett számolnunk az egyezmény által szabályozott területtel kapcsolatos nemzeti szabályozásról, gyakorlatról, valamint az Egyezményben foglalt elvek érvényesítése irányába ható törekvéseinkről.

A NILO Tanács alelnökeinek döntése alapján a nemzeti jelentés írásos egyeztetés formájában került véleményezésre megküldésre a NILO Tanács tagjai részére. A NILO Tanács tagjai által tett írásbeli észrevételek a jelentésben megjelenítésre kerültek. A nemzeti jelentést a 4. sz. melléklet tartalmazza.

III.  A Nemzeti ILO Tanács munkaterve keretében előirányzott további tevékenységek és eredményeik

Feladat

Eredmény

A NILO Tanács bevonása az ILO Igazgatótestületének (GB) 320-322. ülésszakain való kormányzati részvétel előkészítésébe és beszámoló a GB ülésszakok fejleményeiről

Megvalósult.

A NILO Tanács március 12-i, április 23-i, és november 19-i ülésein került rá sor.

Továbbá a 322. ülésszak főbb napirendi pontjai kapcsán az ülésszakot megelőzően az NGM írásos tájékoztató anyagot küldött a NILO Tanács tagjai részére.

Az ILC 103. ülésszaka – felkészülés, a tripartit delegáció részvétele, nyomon-követés

 

Megvalósult.

Az ILC 103. ülésszakára való felkészülésre a NILO Tanács április 23–i és május 21-i ülései keretében került sor. A konferencián május 28. és június 12. között tripartit delegáció vett részt. A Konferencia eredményeinek nyomon-követése szeptemberben írásos beszámoló formájában valósult meg.

NILO Tanács működéséhez kapcsolódó honlap üzemeltetése

Megvalósult.

A kormany.hu honlapon létrehozott „NILO Tanács” elnevezésű link tartalmazza a NILO Tanács működésével kapcsolatos legfontosabb dokumentumokat, híreket, aktualitásokat.

Tripartit szeminárium szervezése

Megvalósult.

A szeminárium október 29-én került megrendezésre. A szeminárium témája a munkatervben foglaltaknak megfelelően az ILO nemzetközi munkaügyi standardok szerepe volt.

IV. A NILO Tanács 2014. évi tevékenységének értékelése

A NILO Tanácsban 2014. év folyamán rendszeres és alapos szakmai munka zajlott Magyarország ILO tagságából eredő feladatok ellátása és a magyar ILO tagsághoz kapcsolódó folyamatok előmozdítása érdekében.

2014-ben – a Nemzeti ILO Tanácsról szóló megállapodás 2013. decemberi elfogadása nyomán – megújításra került a NILO Tanács tagsága. A NILO Tanács tagjainak listáját az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Kiemelendő, hogy 2014. év során eredményes és hatékony együttműködés valósult meg a NILO Tanács és a budapesti ILO iroda között. A budapesti iroda igazgatója, Antonio Graziosi úr részt vett a NILO Tanács 2014. évi első ülésén, ahol hangsúlyozta a magyar Kormánnyal és a szociális partnerekkel való együttműködés fontosságát annak elősegítése érdekében, hogy Budapest egy kiemelt nemzetközi központ legyen. Elmondta, hogy a jövőbeli együttműködés egyik irányának tartja a magyar munkaügyi, foglalkoztatáspolitikai tapasztalatok megosztásának segítését a régión, illetve az ILO egészén belül. A budapesti ILO iroda közreműködésével 2014 októberében magyar nyelven hozzáférhetővé vált a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia (ILC) Normák alkalmazását felügyelő Szakbizottság működéséről és munkájáról szóló ILO kiadvány.

A budapesti ILO iroda aktívan részt vett az ILO nemzetközi munkaügyi standardok szerepe témájában megrendezett tripartit szeminárium szervezésében, amely 2014. október 29-én nagy érdeklődés mellett sikeresen lezajlott. A szemináriumon házigazdái dr. Modori László munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár úr, valamint Antonio Graziosi, az ILO budapesti irodájának igazgatója voltak. A szemináriumon részt vett és előadást tartott Heinz Koller úr, az ILO európai regionális igazgatója, Cleopatra Doumbia-Henry asszony, az ILO Nemzetközi Munkaügyi Standardok részlegének igazgatója, valamint Thomas Bender úr, az Európai Bizottság osztályvezetője. A rendezvény résztvevői megismerkedtek az ILO normaalkotó tevékenységeinek és felülvizsgálati mechanizmusának működésével, valamint véleménycserét folytattak az ILO magyarországi szerepvállalása, illetve az EU és az ILO közötti együttműködés új formáival kapcsolatos jó gyakorlatok és jövőbeni várakozások vonatkozásában.

A magyar kormány 2011-2014 között rendes tagként vett részt a GB ülésein. A szociális partnerek képviseletében 2011-2014 között magyar tag nem volt a GB-ben. A NILO Tanács keretében a magyar kormányt képviselő NGM illetékesei rendszeresen tájékoztatást adtak a GB ülésszakain való kormányzati részvétellel kapcsolatos felkészülésről és beszámoltak a GB fejleményeiről. Az ILC 2014. évi 103. ülésszaka alatt a Konferencián résztvevő képviselők megválasztották az ILO Igazgatótestülete (GB) munkájában a 2014-2017. közötti időszakban résztvevő kormányzati, munkavállalói és munkáltatói képviselőket. Az új GB tagok mandátuma három évre szól. A magyar Kormány az elkövetkező hároméves időszakban megfigyelőként vesz részt a munkában.

Magyarország az ILC 2014. évi ülésszakán – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – tripartit delegációval (összesen 24 fő) vett részt, biztosítva a három oldal kiegyensúlyozott arányát a delegációban, illetve az ILC napirendjén szereplő témák tárgyalásában való tripartit részvételt. A kormányképviselők Pokorádi István misszióvezető (Genfi képviselet) és Pelei Krisztina (NGM) voltak, illetve a munkavállalói küldött Varga László, elnök (SZEF), a munkaadói küldött Rolek Ferenc, alelnök (MGYOSZ) volt.

A konferencián a magyar munkaadókat és munkavállalókat képviselő küldötteket és tanácsadóikat a Tanács oldalainak jelölése után a Nemzeti ILO Tanács hagyta jóvá.

Kiemelendő, hogy az ILC ülésszaka alatt két alkalommal (május 29-én és június 3-án) magyar delegációs találkozó megtartására került sor. A találkozók célja a szakbizottságok munkájának nyomon-követése, információcsere az egyes oldalak álláspontja/formálódó álláspontja kapcsán, valamint az ILC alatti munkához kapcsolódóan esetlegesen felmerülő egyéb kérdések megbeszélése volt. Mindkét találkozó hasznos volt, és nagymértékben hozzájárult a tripartit magyar delegáció tagjai munkájának összehangolásához, információcseréjéhez, illetve az ülések során szerzett tapasztalataik megosztásához. Delegációs találkozók megtartása az ILC jövőbeni ülésszakai folyamán is indokolt.

A munkatervben foglaltak szerint a NILO Tanács konzultációt folytatott a házi munkások tisztességes munkakörülményeiről szóló 189. sz. egyezményről, illetve a kapcsolódó 201. sz. ajánlásról. A konzultáció során a NILO Tanács tagjai több olyan, az egyezményben foglalt rendelkezést is megemlítettek, amelyek végrehajtása komoly kihívásokat jelenthet Magyarországon, így például: a munkaügyi ellenőrzés lakóhelyen, és kollektív tárgyaláshoz való jog tényleges gyakorlása, kollektív szerződéskötés.

2014. év során a kormany.hu honlapon létrehozott NILO Tanács link alatt rendszeresen nyomon követhetők voltak a NILO Tanács munkájához kapcsolódó hírek és aktualitások. A link alatt minden, az ILO munkájához kapcsolódó aktuális háttérdokumentum is hozzáférhetővé vált.

Készítette: Pelei Krisztina (NGM)

Jóváhagyta: dr. Modori László, helyettes államtitkár (NGM)

A csatolmányban olvasható a NILO Tanács 2015. évi munkaterve.

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Tisztes Munka Világnapja esemény

Nem csak az augusztusi életveszélyes kormányzati tervezet, hanem a közszolgáltatások ágazatait érintő évek óta tartó folyamatos átalakításnak nevezett rombolások, amelyek veszélyeztetik a biztonságos és színvonalas munkavégzést. Ezért Dr. Dudás Katalin

Szakszervezeti tagdíjlevonásról a Klubrádióban

Csóti Csabát nyilatkozott a szakszervezeti tagdíjlevonást tiltó jogszabálymódosításról a Kluburádió Szolidaritás című műsorában. Meghallgatom a teljes Szolidarítás 2023. szeptember 27., szerdai c. műsorát.. Meghallgatom Csóti Csaba: Közalkalmazotti szakszervezetek helyzete c,

A SZEF tagszervezetei a Lakásmeneten

Küzdünk a közjó érdekében A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma mint a közszolgáltatásokban dolgozókat tömörítő szakszervezeti szövetség hosszú évek óta dolgozik együtt a lakhatásban érintett szervezetekkel, hogy megoldásokat találjanak az egyre mélyülő

Koreai delegációt fogadtunk

Koreai delegációt fogadott a SZEF küldöttsége, ahol az elmúlt 20 évben a tudatos szakszervezeti oktatással megerősített mozgalomról hallhattunk szaktársainktól. Hogyan tört ki az elnyomásból 20 éve a dél-koreai mozgalom? Hogyan

A lakhatási-és energiaválság lehetséges megoldásai

Beszámoló a Szolidáris Gazdaság Központ lakhatási válság műhely konferenciájáról 2023.09.20-21. Budapest A Szolidáris Gazdaság központ zártkörű műhely konferenciát tartott az Európában kialakult lakhatási-és energiaválság lehetséges megoldásairól. A szakszervezetek képviselői a