Keresés
Close this search box.

ETUC VB – 2014. október 21-22.

Beszámoló az ETUC Végrehajtó Bizottságának 2014. október 21-22.-i üléséről

A szokásos napirendi pontok, a napirend, a vezető testületekben történt változások és az előző VB és irányító bizottsági jegyzőkönyvek – elfogadása után a főtitkár vette át a szót, aki kifejtette, hogy az Európai Unióban jelenleg zajló változások miatt az ETUC is nagy figyelmet fordít arra, hogy milyen követeléseket fogalmazzon majd meg az új Európai Bizottság számára. A titkárság készített egy állásfoglalás tervezetet, mely a következő főbb elemeket tartalmazta:

–          a válság megoldására alkalmazott eddigi politikák megbuktak

–          a gazdasági kormányzásba be kell építeni a szociális Európát

–           Az ETUC üdvözli Jean-Claude Junker „Új kezdet Európának” című programját, mely munkahelyteremtést, növekedést, demokratikus változást, és a 300 milliárd eurós befektetési csomagot ígér, melyből újraiparosítaná Európát.

–          Kétségek a Juncker program felől, hogy hogyan lehet azt majd megvalósítani

–          Kevés a programra fordítható összeg

–          Szociális dömping

A VB megvitatta a tervezetet, és a vita alapján egy új dokumentum került elfogadásra, ami határozottabb hangvételű és nem a Juncker-csomagra koncentrál, hanem az ETUC követeléseit tartalmazza, utalva a szervezet korábbi befektetési tervére. Az új szövegbe belekerült a munkavállalók szabad mozgása, a klímaváltozás, a kölcsönzött munkaerő direktíva, a szociális párbeszéd, a Transzatlanti Kereskedelmi Szerződés, azaz minden olyan kérdés, ami a szakszervezetek számára aktuális és fontos.

Az ETUC 2015. évi Kongresszusa volt akövetkező téma, ami 2015 szeptemberébenkerül megrendezésre. Az előkészítő munka már megkezdődött, felállt egy kongresszus előkészítő bizottság, valamint az előző irányító testületi ülésen döntés született egy informális bizottság megalakításáról is, mely a különböző tisztségekre és a titkárságra történő jelöléseket koordinálja. Ez a bizottság 13 tagú és földrajzi–nyelvi alapon állt össze, a magyar szervezeteket a lengyel Szolidaritás elnöke képviseli, helyettese pedig a cseh konföderáció elnöke.

A kongresszus előkészítő bizottságnak összesen 3 ülése lesz, november 4-én ül össze először. amikor a kongresszusi kiáltványt fogják megvitatni, amiből majd a kongresszusi dokumentum készül. Ezt a hosszabb terjedelmű politikai tartalmú anyagot majd a második előkészítő bizottsági ülés fogja megtárgyalni.

A politikai dokumentum főbb fejezetei a következők lesznek:

–          a bevezetés, melyben az EU-ra vonatkozó általános helyzetelemzés szerepel majd, valamint a szociális Európa fő pillérei

A főbb fejezetek:

–          a fenntartható növekedés, a teljes foglalkoztatás, a szociális kohézió, a minőségi munkahelyek és az erős közszolgáltatások

–          az ipari kapcsolatok, az ipari demokrácia és a szociális párbeszéd minden szinten

–          Alapvető szociális jogok és minimális szociális standardok az európai munkavállalók javára

Ennek a programnak a megvalósítása kampányokkal, a nemzeti megmozdulások koordinálásával, az európai intézményekkel történő politikai kapcsolattartáson keresztül, az EU szintű intézmények fejlesztésével és nemzeti lobbytevékenységgel történik majd.

Az EU 2020-2030 közötti időszakra szóló energia-klíma csomagjának megvitatása volt a következő napirendi pont. Az ETUC támogatja a csomagot, mert előremutatónak kell lenni, és hosszútávon kell gondolkodni. Várhatóan a közeljövőben az éghajlat kérdésében összecsapásra kell majd számítani a „világ” és az EU között, mert az EU politikai keretet kíván adni a környezetvédelem kérdésének, mivel az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének 5. jelentése egyértelműen kimondja, hogy a felmelegedés az emberi tevékenységek következménye, melynek hatásai már ma is megfigyelhetők.  Ezt a folyamatot le kell állítani, mert a következmények beláthatatlanok. Az ETUC javaslatot kíván tenni az EU éghajlatváltozással kapcsolatos politikai kerettervéhez, ezért készült ez az állásfoglalás, melynek a főbb elemei a következők:

–          Halott bolygón nincsenek munkahelyek

–          Nemzetközi egyezmény nélkül az EU sem fog kevesebb szenet használni, az „alacsony szénfelhasználású” Európa nélkül pedig nem lesz nemzetközi egyezmény

–          Valódi ipari projekt nélkül nem lehet az átmenetet megvalósítani

–          Valódi európai energia politika nélkül nem lehet az átmenetet megvalósítani

Az állásfoglalással kapcsolatos fogadtatás a lengyel szervezeteket kivéve pozitív volt.  A  lengyel kritika komoly problémákat vetett fel, mert a lengyel gazdaság a szénfelhasználásra van berendezkedve, ha egy ilyen jellegű EU-s szabályozás születne, az a lengyel gazdaságra egyértelműen negatívan hatna, mert csökkenne Lengyelország versenyképessége, nőne a munkanélküliség és a szegénység, ami az EU-ra is rossz hatással lenne. A lengyel szervezetek ellenzik az ETUC állásfoglalását.

A „Több demokráciát a munkahelyeken” című határozati javaslat megvitatásavolt a következő napirendi pont, melynek lényege, hogy az ETUC szeretne egy olyan EU-s irányelvet kiharcolni, mely új integrált kereteket adna a munkavállalók bevonásának az EU-ban működő vállalatoknál. Az új direktíva az EU már meglévő vívmányokon és irányelveken alapulna, biztosítaná a munkavállalók információhoz és konzultációhoz való jogát, ami elősegítené a munkavállalók képviseletét a vállalati testületekben. Ezek a jogok az EU-ban létező mindenféle vállalati formában megjelennének.

Az ETUC tagszervezetei nem egyformán látják egy ilyen direktíva szükségességét, a belga FGTB kifejezetten megkérdőjelezi, hogy szükség van-e egy ilyen irányelvre, míg pl. a német DGB és a francia CFDT támogatja a javaslatot.

Az Európai Szakszervezeti Intézet, az ETUI éves beszámolója következett, amire hagyományosan minden év októberében kerül sor. Az ETUI először a felügyelőbizottsági jelentést, majd a 2013-14. évi tevékenységét mutatta be, majd a prioritásait emelte ki, melyek köré az intézet kutatási és oktatási tevékenysége szerveződött. Ezek az alábbiak

–          a válság és az európai szemeszter

–          a munkavállalói részvétel

–          a fenntartható fejlődés és az iparpolitikák

–          munkakörülmények és a munkahely minősége

–          szakszervezeti megújulás

Ezután a VB a 2015. évi Éves növekedési jelentés: Európának újrakezdés kell című állásfoglalást vitatta meg. Az ETUC prioritásai a 2015. éves jelentéshez:

Az ETUC az első jelentés óta (2011) folyamatosan figyelmezteti az EU-t, hogy a változtatni kell a pénzügyi megszorításokon alapuló politikán, mára már bebizonyosodott, hogy az ETUC-nak igaza volt. Az eddigi politikák bukását a késleltetett fellendülés, a defláció, és a magas munkanélküliség bizonyítja. A gazdasági fellendülés gyenge volt az euro zónában is, a tagállamok beszorultak bércsökkentési versenybe, strukturális újraszabályozást kényszerítettek rá Görögországra, Spanyolországra és Portugáliára, és nyomást próbálnak gyakorolni Olaszországra és Franciaországra is. Az EU-ban jelenleg 25 millió munkanélküli van, ebből 5 millió a 25 év alatti fiatal. Az EU foglalkoztatási rátája a 20 és 64 év közötti lakosság körében 68, 4%, pedig 2020-ig a foglalkoztatási rátának el kellene érnie a 75%-ot. Az EU lakosság 25 %-át szegénység fenyegeti. Az EU döntéshozói nem várhatnak tovább, be kell ismerniük, hogy a megszorítási politika tovább nem tartható fenn.

A 2015. évi jelentéseknek már más irányba kell elmozdulniuk, erre utal Jean-Claude Juncker európai parlamenti beszéde is. Az ETUC kéri az Európai Bizottságot, hogy a beszédeket váltsa tettekké, mert garantálni kell mindenkinek a munkahelyet, és a tisztességes béreket. Véget kell vetni a deflációnak, be kell fektetni az oktatásba és a képzésbe, a kutatásokba, és megfelelő összegeket kell biztosítani egy erős szociális biztonsági rendszer fenntartására. Csökkenteni kell a munkára rakódó terheket, a fogyasztásra rakódó forgalmi adókat és helyettük a tőkét és a gazadagokat kell megadóztatni. A szociális kiadásokat befektetésként kell kezelni.

Ezután jött a Szociális párbeszéd – a legfontosabb kihívások az európai munkaerő-piacon  (2007): az európai szociális partnerek közös elemzése – 3. időközi beszámoló című napirendi pont. Patrick Itschert főtitkár helyettes beszámolt a  dolgok jelenlegi állásáról és az előző VB óta történtekről. A 2012-2014-es munkaprogramban a szociális partnerek vállalták, hogy aktualizálják a közös elemzést, egy szemináriumot és több ülést tartottak. A közös találkozókon elhangzottak alapján a szociális partnerek kidolgozták az aktualizálás szerkezetét, egyezség született a legfontosabb grafikonokról és táblázatokról, és a legfontosabb mutatókról, és egyezségre jutottak egy hatoldalas tervezetről, néhány dolgot kivéve. Ennek alapján a szociális partnerek megkezdték a további szövegezést és a vitákat a hat kiválasztott fejezetről, (munkaerőpiac és munkahelyek, befektetés, növekedés és versenyképesség, termelékenység, kutatás és fejlesztés, innováció, oktatás és képzés, szociális védelem és kohézió) amit a bevezetéssel együtt már be is fejeztek. Az előző VB óta az ipari kapcsolatok és a demográfia című fejezetek júniusban kerültek vizsgálat alá Az idén még további találkozókra is sor kerül. A munkáltatók következő témákra kezdtek most koncentrálni: több munkahely, nagyobb növekedés, nagyobb mértékű befektetések, mind EU mind tagállami szinten. Az ETUC is fontosnak tartja ezeket, azzal együtt, hogy be kell fejezni a megszorításokat. Az ETUC a minőségi munkahelyeket is fontosnak tartja, a mini-munkákat pedig be kell szüntetni, melyek csak a különbségeket növelik. A szociális párbeszédet is kulcsfontosságúnak tartja minden szinten, a szociális partnerek autonómiájának tiszteletben tartásával.

A következő, a jobb szabályozás című téma lényegi elemei a következők: még 2007-ben alakult egy magas szintű csoport arra, hogy megvizsgálják, hogy milyen adminisztratív akadályokat kell lebontani az EU versenyképességének növeléséhez. Ennek nyomán jött létre 2014-ben a REFIT közlemény, amely szintén az egyszerűsítést tűzte ki célul, és egy új magas szintű csoport létrehozását javasolta a vizsgálatok folytatására. Az ETUC ezt egyáltalán nem tartotta szükségesnek. A bizottság az egyik, a REFIT-ről szóló közleményében többek között javasolta a felülvizsgált anyasági irányelv visszavonását is.

Az ETUC legfontosabb követelései a jobb szabályozással kapcsolatban:

–          Az ETUC elutasítja az eddigi szabályozások visszavágását

–          az EU szabályozásokat nem lehet egyszerűen akadálynak tekinteni, meg kell fontolni azok hatását

–          a pénzügyi hatásvizsgálatoknak új rendszert kell kialakítani

–          nem kell külön ombudsman a cégek panaszainak kezelésére

–          A KKV-ket nem szabad kihagyni az EU szabályozásokból

–          A tagországokat arra kell ösztönözni, hogy az EU minimum szabályoktól pozitív irányba térjenek el, amikor azokat a nemzeti szabályozásba átemelik.

Az ETUC álláspontja a magas szintű csoport számára az adminsztratív akadályokkal kapcsolatban:

–          mindig szem előtt kell tartani, hogy a szabályozások mennyire segítik elő a cél elérését

–          nem fogadja el, hogy „csökkenteni kell a költségeket”, minden szabályozás különböző, ezért nem lehet ezeket egységesen kezelni

–          az ETUC szerint semmi értelme közmeghallgatást szervezni a hatásvizsgálati tervezetről, hanem helyette a szociális partnerekkel kell konzultálni

–          nem szabad kizárni a KKV-kat

–          Az ETUC ellenzi egy független hatásvizsgálati testület felállítását.

–          Az ETUC elutasítja azt, hogy az EU akadálynak tekintse azt, amikor a tagországok az EU irányelvektől, pozitív irányban eltérnek.

Kampánybeszámoló és jövőbeli akciók

Az ETUC VB már korábban elfogadta az „Új utat Európának” című befektetési tervet, melyet a szervezet több módon is próbált népszerűsíteni. Többek között készült hozzá logó, videó, publikációk és más anyagok is. A márciusi szakszervezeti csúcson bemutatásra került a terv, az áprilisi eurodemonstráción 50 000 fő vett részt, mely az európai tanács elnökével, Van Rompuy-val való találkozó előtt volt. A tervvel kapcsolatban készült egy levél az új európai parlamenti tagoknak is.

A szervezet készült az európai parlamenti választásokra is. majd az ETUC kérdéseket intézett a parlament tagjaihoz, és fogadást is rendezett számukra. A Juncker-bizottsággal kapcsolatban is próbálkozni kell a jó kapcsolat kiépítésével és lobbizni kell mindenhol a munkavállalók érdekében. A lobbizáshoz arra van szükség, hogy az adott témához mindig legyenek rövid, lényegre törő írott anyagok, bármilyen ügyről is legyen szó, és arra, hogy találjunk olyan politikust, közgazdászt, stb. aki közvetíteni és támogatni képes az ETUC üzeneteit.

A 2015. évi tagdíjak ügye következett.

A tagdíjakat általában a kongresszus előtti utolsó VB ülésen szokta megtárgyalni, de a válság és a taglétszám folyamatos csökkenése miatt muszáj már évente újratárgyalni azok mértékét.

2014-ben a tagdíjak a következőmódon alakultak:

–          I. csoport: teljes összeg

–          II. csoport: a teljes összeg 40%-a

–          III. csoport: a teljes összeg 25%-a

    Év                         2014

Taglétszám

I. Csoport

Tagdíj             Kampányalap

II. Csoport

Tagdíj             Kampányalap

III. Csoport

Tagdíj             Kampányalap

0

1 000 000

175.00

1,31

70,00

0,53

43,75

0,33

1 000 001

3 000 000

167,50

1.26

67,00

0,50

42,00

0,32

3 000 001

5 000 000

163,75

1,23

65,50

0,49

41,00

0,31

5 000 001

7 000 000

156,25

1,17

62,50

0,47

39,00

0,29

7 000 001

 

150,50

1,13

60,25

0,45

37,75

0,28

1000 tagonként

2015-re: A Kampányalap megszűnik, a tagdíj 1,75%-kjal növekszik.

     Év                         2015

Taglétszám

I. Csoport

Tagdíj             Kampányalap

II. Csoport

Tagdíj             Kampányalap

III. Csoport

Tagdíj             Kampányalap

0

1 000 000

178.00

0

71,25

0

44,50

0

1 000 001

3 000 000

170,50

0

68,25

0

42,75

0

3 000 001

5 000 000

166,50

0

66,50

0

41,25

0

5 000 001

7 000 000

159,00

0

63,50

0

39,75

0

7 000 001

 

153,25

0

61,25

0

38,25

0

A magyar tagszervezetek a II. csoportba tartoznak.

Tagfelvétel ügy következett, a nyugat-balkáni, már megfigyelői státusszal rendelkező szervezetek kérték, hogy teljes jogú taggá válhassanak.

A szerb Nezavisnost és a CATUS viszonya rendeződött, már a legtöbb kérdésben szorosan együttműködnek, Szerbia pedig EU tagjelölt ország, ezért VB a két szervezetet felvette tagjai sorába.

A többi pályázó – a montenegrói CITUM és UFTUM, valamint a kosovói BSPK felvételi kérelmének tárgyalását az ETUC VB 2015-re halasztotta.

Utolsó napirendi pont a főtitkár további közleményei voltak, amiben az elmúlt VB óta történtekről tájékoztatta a VB tagjait, amiről még előtte nem esett szó.

A VB-n felszólaltak még a török tagszervezetek, a KESK főtitkára részletes tájékoztatót adott a jelenlegi tragikus törökországi eseményekről, bemutatva az országban zajló humanitárius katasztrófát.

A VB-n a hamarosan megalakuló Magyar Szakszervezeti Szövetség részéről jelen volt Székely Tamás, az ASZSZ elnöke, és Koller Erika, a SZEF nemzetközi tikára.

A beszámolót Koller Erika készítette.

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Csóti Csaba a Klubrádióban

Csóti Csaba volt a Klubrádió Szolidaritás című műsorának a vendége. A SZEF elnöke a szakszervezeti oktatásról, valamint a közszféra helyzetéről beszélgetett a műsorvezető Selmeci Jánossal. Meghallgatom a a Klubrádió Szolidarítás