Széchenyi 2020

Összegzés

az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság és a Kormány eddigi tárgyalásainak eredményeiről - 2008. december 18.

Az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság (továbbiakban: Sztrájkbizottság) a 2007. február 19-én kötött megállapodás teljesítését követelte.

1. A keresetek alakítása

 • A Kormány 2009-re az illetménytáblázatokban garantált illetménytételek növelését vállalni nem tudja. A Sztrájkbizottság nem mond le az illetménytáblákban garantált illetménytételeknek a 2007-es megállapodás szerinti növelésérõl.

 • A Sztrájkbizottság igényelte, hogy a 13. havi illetmény 2009. évi felfüggesztése miatti keresetcsökkenés a költségvetési szerveknél ellentételezésre kerüljön. A tárgyalások eredményeként ellentételezés havi bruttó 180.000 Ft illetményig teljes mértékben – azaz a havi illetmény 8,33%-ának megfelelõ összegben -, afölött havi bruttó 15.000 Ft összegben 2009-ben történik, elsõ alkalommal a januári illetménnyel együtt február eleji kifizetéssel. Az ellentételezés teljes fedezetét a központi költségvetés biztosítja.

 • A Sztrájkbizottság a tárgyalások során kezdeményezte, hogy a 2007. február óta a közszolgálati jogviszonyokból kiszervezettekre is terjedjen ki az ellentételezés. A kormányzati tárgyalók ezt nem tartották lehetségesnek.

2. A közszolgálati alkalmazottak foglalkoztatási biztonságát erősítő intézkedések

 • A Sztrájkbizottság (hangsúlyozva, hogy a foglalkoztatási garanciák erõsítése nem helyettesíti a bérmegállapodást) követelte, hogy a közszolgálati alkalmazottak jogviszony-törvényeiben rögzített törvényes felmentési indokok közül meg kell szüntetni a fenntartói, munkáltatói létszámcsökkentésre, továbbá az átszervezésre történõ hivatkozás lehetõségét. Igényelte azt is, hogy a munka-jogviszonyok átalakítására, az ún. kiszervezésekre ne kerüljön sor 2009-ben.
 • A kormányzati tárgyalók a Kormány illetékességi területén, a központi költségvetési szervek körében vállalják, hogy felhívják a fenntartókat és a munkáltatókat arra, hogy 2009-ben ne csökkentsék a közszolgálati alkalmazottak létszámát (leszámítva az alkalmatlanság vagy más hasonló egyedi ok miatti intézkedéseket). A kormányzati tárgyalók egyetértenek azzal a kezdeményezéssel, hogy a különbözõ jogállási törvényekbõl (Kjt., Ktv., Hszt., Hjt.) a törvényes felmentési (elbocsátási) jogcímek közül 2009-ben - a 13. havi illetmény felfüggesztésének idõtartamára - kerüljön ki a létszámcsökkentési indok. Az átszervezésekkel esetlegesen együtt járó létszámváltozások jogszabályi megakadályozására a Kormány nem lát lehetõséget, ugyanakkor vállalja, hogy többféle formában segíti az érintetteket új munkahely megtalálásában.
 • A foglalkoztatás biztonságát, a létszámok alakulását érintõ kérdésekrõl a felek az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanácsban (OKÉT), az önkormányzati oldal részvételével folytatnak tárgyalásokat. A törvénymódosításokat a Kormány az Országgyûlés 2009. évi tavaszi ülésszakának kezdetére benyújtja.

3. A Sztrájkbizottság és a kormányzati tárgyalók egyetértenek abban, hogy legkésőbb 2009. január 15-ig kezdődjenek tárgyalások

 • A közszféra szektorális és ágazati érdekegyeztetõ fórumain további keresetnövelõ intézkedések, kiegészítõ juttatások lehetõségérõl,
 • A Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa keretében a munkajogviszony változásokkal járó ún. kiszervezésekrõl,
 • Az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsban a munkaügyi perekben a munkavállalói illetékmentesség visszaállításáról, valamint - a munkavállalók önrendelkezési jogával összhangban – a szakszervezet perindítási jogának biztosításáról az egyéni munkaügyi jogvitákban.
 • A tárgyalások lehetõleg 2009. február 15-ig fejezõdjenek be. Ezt követõen az OKÉT áttekinti és értékeli a tárgyalások eredményét.

4. A kormányzat képviselői jószolgálati közreműködést vállalnak

a közszféra egyes ágazataiban az ágazati párbeszéd bizottságok megalakításához szükséges munkáltatói érdekképviseletek létrehozásának elõsegítése, illetve ágazati kollektív szerzõdések létrejötte érdekében.

5. A tárgyaló felek megállapodtak mind a főbb munkaügyi, mind a költségvetési folyamatok figyelésének elemeiről és módjáról a következők szerint

 • A keresetalakulást, a havi rendszeres és nem rendszeres kereset-kifizetéseket a szakértõk által meghatározott ágazati, alágazati, szakágazati bontásban mutatják be, bruttó összegben havonta a költségvetési szervek körére. Nettó adatokat az összes keresetre közölnek.

 • A keresetalakulás adataiból kiszûrik a közmunkák mennyiségének változása miatt keletkezõ torzító hatást.

 • Az adatokat a költségvetési szervekre, a közszféra ágazatainak vállalkozásaira és non-profit szervezetire vonatkozóan külön-külön is bemutatják negyedévente.

 • Létszám, létszámváltozási adatokat is rendszeresen, havonta közölnek ugyanolyan struktúrában, mint ahogy a kereseti adatokat közlik. A létszámváltozások évközi adatait az elõzõ év decemberéhez viszonyítva is bemutatják.

Az államháztartás, költségvetés tekintetében rendszeresen

 • közölni fogják a mindenkori elõzõ havi központi költségvetési és társadalombiztosítási bevételeknek és kiadásoknak az összegét, valamint a fejezeti és az általános tartalékok alakulásának az adatait is.

6. A tárgyaló felek a 2009. első félévi költségvetési, valamint kereset- és foglalkoztatás- statisztikai adatok alapján 2009. szeptember 15-ig értékelik a folyamatokat az esetleges további teendők meghatározása érdekében.

7. A tárgyaló felek tudomásul veszik, hogy

az egészségügyi és a szociális ágazat szakszervezetei folytatni kívánják a 2004. évi sztrájkkövetelések tárgyalásait, és ágazati kollektív szerzõdés iránti követeléseiket is fenntartják. Mindkét ágazatban ragaszkodnak az ágazati megállapodás megkötéséhez 2009. január 1-jéig visszamenõleg.

8. A Sztrájkbizottság

a 2009. január 12-ére meghirdetett sztrájkot nem tartja meg. A 6/ pontban megjelölt közös értékelés elvégzéséig bérkövetelések tekintetében sztrájkmoratóriumot vállal.


Budapest, 2008. december 18.

 
Szakszervezetek.hu
legfrissebb híre: